Fanfiction

 • Riguardo le App per cellulare di AO3

  By Oriontsuki on viernes, 7 August 2015 - 4:52de la tarde
  Message type:

  Banner creato da Diane con le sagome di un uomo e di una donna che parlano tramite fumetti, uno dei quali ha il logo di OTW e l’altro dice ‘Annuncio da OTW’

  Recentemente è stata resa disponibile su Google Play un’app non ufficiale di Archive of Our Own – AO3 (Archivio Tutto Per Noi). Dato che questa app ha riportato a galla l’argomento, abbiamo pensato di cogliere al volo l’occasione per parlare di come vanno le cose sul fronte dello sviluppo di un’app ufficiale di AO3.

  “Avete mai pensato di creare un’app?” è una delle domande che ci vengono poste più spesso, ma per quanto riguarda lo sviluppo di app per cellulari, in realtà non esiste il concetto di “una” app. Le app devono essere create per multiple piattaforme mobile – le tre principali sono Android, iOS e Windows Mobile – e per le molteplici versioni ancora in uso di tali piattaforme.

  Per poter cominciare a sviluppare un’app che vi permetta di fare qualcosa in più che sfogliare semplicemente i lavori ad accesso pubblico, dovremmo prima sviluppare un API pubblico – cosa da tempo inclusa nella nostra roadmap, ma ancora lontana dalla realizzazione. In seguito, dovremmo costruire molteplici interfacce utente interattive sia per cellulare che per tablet. Quello che può sembrare un progetto veloce e diretto si trasforma velocemente in uno che necessita di molteplici risorse, specificamente dedicate al progetto e in posseisso di svariate abilità. Per quanto in passato abbiamo già detto che ci piacerebbe poter lanciare un’app mobile di AO3, al momento non abbiamo a disposizione le risorse adeguate.

  Gli sviluppatori che lavorano su AO3 lo fanno come volontariato e gli dedicano tutto il tempo che possono, sperando di vederlo crescere; quel tempo è però limitato e utilizzato interamente per svolgere tutte quelle mansioni che permettono ad AO3 di funzionare. Il team è costretto a scegliere tra utilizzare il tempo per continuare a migliorare AO3 o sviluppare un’app… semplicemente non ci sono abbastanza volontari per fare entrambe le cose.

  Non è lo sviluppo iniziale in sé che richiederebbe molte risorse. Un’app necessiterebbe di manutenzione e continui aggiornamenti per assicurarsi che continui a funzionare man mano che vengono pubblicate nuove versioni di ciascuna piattaforma – per non parlare di miglioramenti all’app stessa per includere nuove e migliorate funzioni di AO3! E dato che un’app necessiterebbe di manutenzione a lungo termine da parte di un team dedicato, non è una cosa che siamo sicuri di poter finanziare in modo stabile con le donazioni.

  Ma le risorse per lo sviluppo e il testing non sono che la punta dell’iceberg di ciò che sarebbe necessario per supportare un’app! Servirebbe infatti anche la collaborazione dei seguenti team:

  • Supporto dovrebbe ottenere abbastanza volontari, addestrati e informati, in modo da poter offrire aiuto per i problemi tecnici di ciascuna piattaforma,
  • Il nostro team di Documentazione dovrebbe creare documenti di supporto per l’app e mantenerli costantemente aggiornati e
  • Il team di Traduzione dovrebbe tradurre e mantenere sempre aggiornata la documentazione per rendere l’app accessibile agli utenti che non parlano inglese.

  Non solo questo coinvolgerebbe più risorse di quante ne abbiamo a nostra disposizione, ma distrarrebbe anche i volontari dal raggiungimento di altri obiettivi contenuti nella nostra roadmap.

  L’obiettivo del nostro team è di mantenere AO3 disponibile e accessibile al maggior numero di persone possibile. Il modo migliore in cui possiamo farlo è concentrando i nostri sforzi sulla costruzione di una singola versione di AO3 che funzioni (e funzioni bene!) sul maggior numero di dispositivi possibile. Siamo sempre attenti a fare in modo che ciò includa dispositivi di qualsiasi forma e dimensione, e continueremo a concentrare le nostre risorse sul miglioramento della risposta che il sito dà per i dispositivi mobile e sulla sua usabilità per tutti gli utenti. Questo significa che un’app dedicata non è possibile a questo stadio dello sviluppo di AO3.

  Per concludere con una nota sulla sicurezza, se un sito o un’app sviluppati da terzi dovessero chiedervi le vostre credenziali di AO3, vi preghiamo di procedere con cautela e di essere consci del fatto che state fornendo quelle informazioni a vostro rischio e pericolo. Nonostante al momento non ci siano preoccupazioni a livello di sicurezza, vi preghiamo di assicurarvi di cambiare la vostra password se credete che il vostro account possa essere stato compromesso in un qualsiasi momento.

  Questo post è stato tradotto dai traduttori volontari di OTW. Per saperne di più sul nostro lavoro, visita la pagina di Traduzione su transformativeworks.org.

 • O mobilních aplikacích AO3

  By Ridicully on viernes, 7 August 2015 - 4:50de la tarde
  Message type:

  Banner by Diane with the outlines of a man and woman speaking with word bubbles, one of which has the OTW logo and the other which says 'OTW Announcement'

  Nedávno byla na Google Play zveřejněna neoficiální aplikace Archive of Our Own - AO3 (Našeho vlastního archivu) pro mobilní telefony se systémem Android. Téma aplikace se tak opět dostalo do centra pozornosti a my bychom se s vámi při této příležitosti rádi podělili o aktuální informace k vývoji oficiální AO3 aplikace.

  "Přemýšleli jste o vytvoření aplikace?", tak zní jedna z nejčastěji kladených otázek. Ve vývoji mobilních aplikací však nic jako “univerzální” aplikace neexistuje. Je třeba vytvořit aplikaci pro každou mobilní platformu — a Android, iOS a Windows Mobile jsou jen tři z těch nejrozšířenějších — i pro celou řadu běžně použivaných verzí těchto platform.

  Abychom vůbec mohli začít s vývojem aplikace, která by vám umožnila něco víc, než jen prohlížet práce, které nemají omezený přístup, museli bychom vytvořit veřejné API — což je jedním z bodů našeho plánu rozvoje (odkaz v angličtině - pozn. překladatele), ale až v některém z pozdějších vydání. Potom by bylo nutné vytvořit různá uživatelská rozhraní pro mobily a tablety. Co vypadá jako malý a jednoduchý projekt si tak brzy vyžádá řadu specializovaných zdrojů. Ačkoli jsme již dříve uvedli, že bychom pro AO3 rádi vydali mobilní aplikaci, potřebné prostředky jednoduše nemáme k dispozici.

  Všichni kodéři, kteří AO3 vyvíjejí, pracují jako dobrovolníci a věnují jeho podpoře a růstu tolik času, kolik jen mohou — tento čas je však limitovaný a zcela ho zabírá práce potřebná k hladkému fungování AO3. Tým může být vytížen buď průběžným vylepšováním AO3 a nebo vývojem aplikace — pro obojí nemáme dost dobrovolníků.

  Náročný na zdroje není jen vývoj. Případná aplikace by vyžadovala údržbu a průběžné aktualizace, které by zajistily její stálou funkčnost po zveřejnění každé nové verze pro každou platformu — nemluvě o jejím vylepšování v návaznosti na nové a zdokonalené funkce AO3! A protože by muselo jít o dlouhodobou údržbu vyhrazeným týmem, nejde o projekt, který by se dal spolehlivě hradit z dobrovolnických příspěvků.

  Zdroje protřebné pro kódování a testování však jsou jen malou částí toho, co by vyžadoval kompletní provoz aplikace! Další pomoc by byla potřeba od následujících týmů:

  • Podpora by musela přijmout pracovní síly, vyškolit a vybavit je, aby byly připraveny na řešení technických problémů na každé z platform,
  • náš Tým pro dokumentaci by musel vytvářet a průběžně aktualizovat dokumenty týkající se aplikace a
  • Překladatelský tým by musel překládat a aktualizovat dokumenty pro uživatele v jiných jazycích než v angličtině.

  To by si vyžádalo nejen více zdrojů, než máme v současné době k dispozici, ale také by to znamenalo úbytek členů našich týmů, kteří nyní pracují na našem plánu rozvoje.

  Naším společným cílem je udržet stránky AO3 dostupné a přístupné co nejširší veřejnosti. Nejlepší cestou, jak toho dosáhnout, je soustředit se na vybudování jediné, responzivní verze stránek AO3, která bude fungovat (a to fungovat velmi dobře!) na všech zařízeních, na nichž je to jen možné. Vždy budeme usilovat o dostupnost na zařízeních všech tvarů a velikostí a budeme se i nadále snažit soustředit síly na mobilní responzivitu našich stránek a jejich funkčnost pro všechny uživatele. To znamená, že samostatně fungující aplikace není v této fázi rozvoje AO3 možná.

  Ještě stručné bezpečnostní upozornění: pokud by po vás aplikace jakékoli třetí strany nebo webová stránka požadovala vaše přístupové údaje do AO3, postupujte prosím prosím obezřetně a uvědomte si, že tyto informace poskytujete na vlastní nebezpečí. V současné době si nejsme vědomi žádných konkrétních hrozeb, ale i přesto doporučujeme, abyste si při podezření na vyzrazení vašich přístupových údajů změnili heslo.


  Tento příspěvek přeložili dobrovolníci OTW. Chcete-li se o naší práci dozvědět více, navštivte stránku Překlady na transformativeworks.org.

 • Sobre les aplicacions mòbils per a l'AO3

  By Ridicully on viernes, 7 August 2015 - 4:49de la tarde
  Message type:

  Bàner fet per Diane amb els contorns d’un home i una dona parlant mitjançant globus de text, un dels quals conté el logo de l’OTW, i l’altre diu ‘Comunicat de l’OTW’

  Recentment s'ha llançat a través de Google Play una aplicació mòbil no oficial de l'Archive of Our Own – AO3 (Un Arxiu Propi) per a Android. Com que aquest llançament ha situat el tema de nou sota el focus d'atenció, hem volgut aprofitar l'oportunitat per fer conèixer l'estat actual de desenvolupament d'aplicacions mòbils oficials de l'AO3.

  "Heu pensat a fer una aplicació mòbil?" és una de les nostres preguntes més freqüents, però en el desenvolupament d'aplicacions mòbils no hi ha de fet "una sola" app. Les aplicacions mòbils s'han de construir per a diferents plataformes mòbils — Android, iOS, i Windows Mobile en són les tres principals — i per a les moltes versions d'aquestes plataformes que encara estan en funcionament.

  Abans de poder ni tan sols començar a desenvolupar una aplicació que permetés fer alguna cosa més que explorar obres no restringides, hauríem de desenvolupar una API pública — cosa que es troba definitivament al nostre full de ruta, però d'aquí a que s’hagin fet moltes actualitzacions importants. Després, hauríem de dissenyar interfícies adaptables tant per a telèfons mòbils com per a tablets. El que en aparença és un projecte petit i sense complicacions esdevé molt ràpidament quelcom que requereix molts recursos humans, dedicats i amb habilitats diverses. Malgrat que hem dit en el passat que en agradaria treure una aplicació mòbil, el fet és que no comptem amb els recursos necessaris.
  El programadors i programadores que desenvolupen l'AO3 ho fan com a voluntariat, i dediquen tant temps com poden al seu creixement, però el temps és limitat i totalment ocupat amb el treball que suposa mantenir l'AO3 en marxa i sense incidents. O bé l'equip inverteix temps en seguir millorant l'AO3, o es dedica a desenvolupar una app. Simplement no tenim prou voluntaris per fer les dues coses alhora.

  No és només el desenvolupament inicial el que seria intensiu en recursos. Una aplicació mòbil requeriria manteniment i actualitzacions constants per assegurar-se que segueix funcionant a mida que van sortint noves versions de cada plataforma — sense esmentar la feina que implicaria millorar l’aplicació per incloure noves i millors funcionalitats! —. I en tant que una app demanaria manteniment a llarg termini per part d’un equip dedicat, no és quelcom per al que puguem assegurar un finançament continuat mitjançant donacions.

  En qualsevol cas, els recursos per programar i verificar no són més que una part molt minsa del que necessitaríem per sostenir una aplicació mòbil. Caldrien també recursos dels equips següents:

  • L’equip de Suport necessitaria més membres, formació i equipaments per ajudar amb cadascun dels problemes tècnics que sorgissin a cada plataforma,
  • El nostre equip de Documentació hauria de crear i actualitzar constantment documents de suport per a l’aplicació, i
  • L’equip de Traducció hauria de traduir i actualitzar constantment la documentació per fer l’aplicació accessible per a parlants d’altres llengües que no siguin l’anglès.

  Això implicaria no tan sols més recursos que els que tenim ara disponibles, sinó que també demanaria la dedicació de persones que està ara treballant en els projectes del nostre full de ruta.

  L’objectiu del nostre equip és mantenir l’AO3 disponible i accessible per a tanta gent com sigui possible. La millor manera de fer-ho és centrant els nostres esforços en construir una única versió adaptable de l’AO3 que funcioni (i ho faci bé!) en tants dispositius com sigui possible. Destinem la nostra dedicació perpètua a assegurar que això inclogui dispositius de totes les formes i mides, i seguirem centrant recursos en millorar l’adaptabilitat i usabilitat del lloc web per a tothom. Això vol dir que una aplicació individual no és possible en aquest punt del desenvolupament de l’AO3.

  Per tancar amb una nota de seguretat, si una app o un lloc web de tercers us demana les vostres dades de registre, si us plau actueu amb cautela i tingueu present que esteu proporcionant aquesta informació sota la vostra pròpia responsabilitat. Tot i que de moment no hi ha motiu d’alarma pel que fa a la seguretat, assegureu-vos de canviar el vostre mot de pas si creieu que el vostre compte s’ha pogut veure compromès en cap moment.


  Aquesta notícia va ser traduïda pels traductors/es voluntaris/es de l’OTW. Per saber més sobre la nostra tasca, visiteu la pàgina de Traducció a transformativeworks.org.

 • O mobilnych aplikacjach AO3

  By Neru on viernes, 7 August 2015 - 4:45de la tarde
  Message type:

  Banner wykonany przez Diane, z sylwetkami kobiety i mężczyzny oraz chmurkami dialogowymi. Jedna z chmurek zawiera logo OTW, a druga tekst 'Ogłoszenie OTW'.

  W Google Play została ostatnio udostępniona nieoficjalna aplikacja do Archive of Our Own – AO3 (Naszego Własnego Archiwum) dla Androida. Korzystając z okazji do ponownego naświetlenia tego problemu, chcieliśmy podzielić się obecnym stanem prac nad oficjalną aplikacją AO3.

  "Czy myśleliście o stworzeniu aplikacji?" jest jednym z najczęściej zadawanych nam pytań, ale w pracach nad aplikacjami mobilnymi nie istnieje coś takiego jak “jedna” aplikacja. Musi zostać ona zbudowana dla różnych platform — głównych trzech: Androida, iOS i Windows Mobile — oraz wielu ich wersji będących ciągle w użytku.

  Zanim moglibyśmy zacząć prace nad aplikacją pozwalającą na coś więcej niż tylko przeglądanie nieograniczonych prac, musielibyśmy stworzyć publiczny API — zdecydowanie w naszym planie działania, ale dopiero po kilku znaczących wdrożeniach. Potem należałoby zbudować inne, responsywne interfejsy, zarówno na telefon jak i tablet. Coś co wydaje się małym i prostym projektem, szybko przeradza się w coś wymagającego wielu środków, dedykacji i różnorodnych umiejętności. Pomimo że mówiliśmy w przeszłości o chęci wydania aplikacji AO3 na urządzenia przenośne, nie posiadamy jeszcze potrzebnych środków.

  Programiści, którzy rozwijają AO3, pracują na zasadach wolontariatu i poświęcają tyle czasu, ile to tylko możliwe aby wspierać jego rozwój — ale czas ten jest ograniczony i przeznaczony w całości na pracę potrzebną do płynnego prowadzenia AO3. Zespół może w dalszym ciągu zajmować się ulepszaniem AO3, lub rozwijaniem aplikacji — liczba wolontariuszy nie pozwala na realizację obu tych działań.

  Kapitałochłonny byłby nie tylko początkowy rozwój. Aplikacja musiałaby być utrzymywana i ciągle aktualizowana, aby zagwarantować, że będzie działać na nowych wersjach platform — nie mówiąc już o ulepszeniu aplikacji o nowo wprowadzone funkcje dostępne na AO3! Ponieważ aplikacja wymagałaby długotrwałego utrzymywania i oddanego zespołu, nie jest to coś, co możemy w sposób rzeczywisty finansować z darowizn.

  Ale stworzenie kodu i testowanie zasobów to jedynie początek jeśli chodzi o to, czego potrzebowalibyśmy do wspierania aplikacji! Ulepszenia konieczne byłyby w następujących zespołach:

  • Wsparcie musiałoby przyjąć nowych wolontariuszy, wyszkolić ich i wyposażyć, aby mogły/li pomóc w problemach technicznych występujących na każdej z platform,
  • Nasz zespół Dokumentacji musiałby stworzyć i ciągle aktualizować dokumenty wsparcia dla aplikacji, a
  • Zespół Tłumaczeń musiałby przetłumaczyć i ciągle aktualizować dokumentację aby aplikacja mogła być dostępna dla osób, które nie posługują się językiem angielskim.

  Wymagałoby to większej ilości środków niż są w chwili obecnej dostępne oraz odciągnęłoby członków zespołu od pracy nad naszym planem działań.

  Celem naszego zespołu jest utrzymanie dostępności i osiągalności AO3 dla jak największej liczby osób. Najlepszym sposobem jego realizacji jest skupienie naszych wysiłków na budowaniu pojedyńczej, responsywnej wersji AO3, która działa (a do tego działa dobrze!) na jak największej ilości urządzeń. Jesteśmy dozgonnie oddani zapewnianiu tego dla urządzeń każdych rozmiarów i będziemy w dalszym ciągu skupiać nasze środki na poprawie responsywności i użyteczności strony w wersji mobilnej. Oznacza to, że niezależna aplikacja nie jest na ten moment możliwa do wprowadzenia w rozwoju AO3.

  Kończąc kwestią bezpieczeństwa, jeżeli strona internetowa bądź aplikacja strony trzeciej poprosi o twoje informacje potrzebne do logowania, postępuj ostrożnie i bądź świadoma/y, że udostępniasz je na własną odpowiedzialność. Pomimo że obecnie nie posiadamy problemów z bezpieczeństwem, pamiętaj o zmianie hasła jeśli w pewnym momencie poczujesz, że twoje konto może być zagrożone.

 • Acerca de aplicaciones móviles de AO3

  By Oriontsuki on viernes, 7 August 2015 - 4:41de la tarde
  Message type:

   Banner hecho por Diane con los contornos de un hombre y una mujer hablando por medio de globos de texto, uno tiene el logo de la OTW y el otro dice 'Comunicados de la OTW'.

  Recientemente, una aplicación móvil no oficial para Android de Archive of Our Own – AO3 (Un Archivo Propio) fue lanzada en Google Play. Este lanzamiento ha traído a colación nuevamente este tema, por lo que queremos aprovechar esta oportunidad para compartir el estado actual del desarrollo de una aplicación móvil para el AO3.

  “Frecuentemente nos preguntan si hemos pensado en crear una aplicación móvil. Al hablar del desarrollo de una aplicación móvil, no existe tal cosa como “una” aplicación móvil. Las aplicaciones móviles deben ser desarrolladas para diferentes plataformas móviles --las tres más grandes, Android, iOS y Windows Mobile--, y para la gran variedad de versiones que estas plataformas aún utilizan.

  Antes de poder pensar siquiera en comenzar a desarrollar una aplicación móvil que nos permita ir más allá de tan solo navegar por obras sin restricción, tendríamos que desarrollar un API público —lo cual se encuentra definitivamente dentro de nuestro Plan de trabajo, pero que aún se encuentra a muchas versiones de distancia. Luego tendríamos que desarrollar una interfaz diferente, que opere tanto con celulares como tabletas. Lo que pareciera un proyecto simple y sencillo se convierte rápidamente en un proyecto que requiere de muchos recursos dedicados, de un variado conjunto de habilidades. Si bien es cierto que hemos dicho en varias oportunidades que queremos desarrollar una aplicación móvil para el AO3, lo cierto es que no contamos con los recursos necesarios.

  Todxs lxs programadorxs que desarrollan el AO3 son voluntarixs, y le dedican el tiempo que pueden a su crecimiento, pero ese tiempo es limitado, y totalmente absorbido por la tarea de mantener el AO3 funcionando al 100%. Esto implica que, o el equipo continúa mejorando el AO3, o desarrolla la aplicación móvil, simplemente no hay voluntarixs suficientes para poder hacer ambas cosas.

  Además, el desarrollo inicial no solamente requeriría de muchos recursos, sino que una aplicación móvil también requiere mantenimiento y actualización continua para asegurar su correcto funcionamiento en cada plataforma disponible -- ¡sin mencionar las mejoras necesarias a la aplicación móvil para incluir nuevas y mejores funciones del AO3! Una aplicación móvil también requiere mantenimiento a largo plazo que debe realizarse por un equipo dedicado, lo cual no es algo que podamos presupuestar con seguridad a través de donaciones.

  Sin embargo, los recursos de programación y pruebas son apenas la punta del iceberg en lo que respecta Soporte Técnico para una aplicación móvil! Se necesitan recursos de los siguientes comités:

  • El comité de Soporte Técnico tendría que contar con personal capacitado y equipado para ayudar con cualquier problema técnico en cada una de las plataformas,
  • Nuestro comité de Documentación tendría que crear y actualizar continuamente documentos de apoyo para la aplicación móvil, y
  • El comité de Traducción tendría que traducir y actualizar continuamente la documentación para poder hacer accesible la aplicación móvil a lxs usuarixs que no hablan inglés.

  Esto no sólo significa más recursos con los que no contamos, sino que también impediría a los miembros de los comités trabajar en nuestro Plan de Trabajo.

  La meta de nuestro equipo es mantener el AO3 disponible y accesible a la mayor cantidad de personas posible. La mejor manera de lograrlo es centrando nuestros esfuerzos en desarrollar una sola versión adaptable del AO3 que funcione (¡y funcione bien!) en la mayor cantidad de equipos posible. Estamos continuamente dedicados a garantizar que esto incluya equipos de todos los tamaños y formas, en los cuales continuaremos enfocando nuestros recursos en mejorar la respuesta y uso de nuestro sitio en los equipos móviles. Esto significa que, por lo pronto, no es posible desarrollar una aplicación móvil para el AO3.

  Quisiéramos cerrar con una observación sobre la seguridad. Si una aplicación móvil o una página web de terceros te solicita tu información de registro, por favor procede con cautela y sé consciente de que estás brindando esta información bajo tu propio riesgo. Aunque no existen alertas por seguridad, por favor asegúrate de cambiar tu contraseña si crees que tu cuenta pude haberse visto comprometida en cualquier momento.


  Esta publicación fue traducida por el equipo de traducción de la OTW. Si deseas saber más acerca de nuestro trabajo, visita la página de Traducción en transformativeworks.org.

 • AO3:n mobiilisovelluksista

  By Neru on viernes, 7 August 2015 - 4:41de la tarde
  Message type:

  Dianen tekemä grafiikka, jossa on miehen ja naisen silhuetit ja kaksi puhekuplaa, joista toisessa on OTW:n logo ja toisessa lukee “OTW:n tiedote”.

  Google Play -palveluun julkaistiin vastikään epävirallinen Archive of Our Own – AO3 (Oma Arkisto) Android-sovellus. Tämä julkaisu on tuonut asian uudelleen esille, joten halusimme käyttää tämän tilaisuuden kertoaksemme teille AO3:n virallisen mobiilisovelluksen kehityksen tilan.

  "Oletteko miettineet tekevänne sovelluksen?" on yksi meiltä useimmin kysytyistä kysymyksistä, mutta mobiilisovelluksia kehitettäessä ei ole vain yhtä sovellusta. Sovellukset on rakennettava eri mobiilialustoille – Android, iOS ja Windows Mobile ovat näistä kolme suosituinta – ja edelleen näiden eri alustojen käytössä oleville eri versioille.

  Ennen kuin voisimme edes aloittaa sellaisen sovelluksen kehittämisen, jolla voisi tehdä muutakin kuin selailla julkisia teoksia, meidän tulisi kehittää tähän sopiva API (ohjelmointirajapinta). API:n kehittäminen on kyllä AO3:n kehityssuunnitelmassa, mutta vasta usean muun ison julkaisun jälkeen. Tämän jälkeen meidän tulisi myös rakentaa toimivat käyttöliittymät niin puhelimille kuin tableteillekin. Mikä aluksi näyttää pieneltä, suoraviivaiselta projektilta osoittautuu nopeasti joksikin sellaiseksi, mikä vaati monia omistautuneita resursseja ja moninaista osaamista. Olemme aikaisemmin sanoneet, että haluaisimme julkaista AO3:n mobiilisovelluksen, mutta tällä hetkellä vaadittavia resursseja ei vain ole saatavilla.

  Ohjelmoijat, jotka kehittävät AO3:a, tekevät sitä vapaaehtoistyönä ja antavat niin paljon aikaa kuin mahdollista tukeakseen sen kasvua – mutta tämä aika on rajoitettua, ja sen vie kaikki se työ joka vaaditaan, jotta AO3 pysyy toiminnassa kitkattomasti. Joko tiimi käyttää aikansa parantaen AO3:a, tai kehittäen sovellusta – meillä ei kertakaikkiaan ole vapaaehtoisresursseja molempiin.

  Resursseja ei vaatisi ainoastaan sovelluksen alustava kehittäminen. Sovellusta tulisi ylläpitää ja päivittää jatkuvasti niin, että se toimii joka mobiilialustan uusilla versioilla kun näitä julkaistaan – puhumattakaan siitä, että sovellusta pitäisi parantaa uusilla AO3:n toiminnoilla! Koska sovellus vaatisi pitkäkestoista ylläpitoa tälle omistetulta tiimiltä, emme voisimme luotettavasti rahoittaa sitä lahjoitusten kautta.

  Ohjelmointi- ja testausresurssit ovat vain alkua kaikelle, mitä tarvittaisiin sovelluksen tukemiseksi! Resursseja tarvittaisiin myös seuraavista tiimeistä:

  • Käyttäjätukeen tarvittaisiin uusia jäseniä, joita tulisi kouluttaa ja joiden tulisi osata auttaa ongelmissa, joita käyttäjillä tulee vastaan kaikilla eri mobiilialustoilla,
  • Dokumentaatio-tiimimme tulisi luoda ja jatkuvasti päivittää sovellusta tukevaa dokumentaatiota, ja
  • Käännöstiimin tulisi kääntää ja jatkuvasti päivittää dokumentaatiota varmistaakseen sovelluksen esteettömän käytön englantia puhumattomille.

  Tämä ei ainoastaan veisi enemmän resursseja kuin meillä tällä hetkellä on käytettävissä, se veisi myös tiimiemme jäseniä pois kehityssuunnitelmaamme edistävästä työstä.

  Tavoitteenamme on pitää AO3 saatavilla ja toimivana mahdollisimman monille. Paras tapa tämän saavuttamiselle on keskittää työmme rakentamaan yhtä, mahdollisimman monella laitteella toimivaa (ja erittäin hyvin toimivaa!) versiota AO3:sta. Olemme nyt ja aina omistautuneita sille ajatukselle, että tämä sisältää kaiken kokoisia ja näköisiä laitteita, ja tulemme jatkossakin kohdistamaan resursseja parantamaan sivuston käytettävyyttä mobiilialustoilla. Tämä tarkoittaa, että yksittäinen sovellus ei vain ole mahdollista tässä vaiheessa AO3:n kehitystä.

  Lopetamme huomatuksella turvallisuudesta: jos kolmannen osapuolen sovellus tai sivusto pyytää AO3:n sisäänkirjautumistietojasi, ole varovainen ja huomioi, että annat tiedot omalla vastuullasi. Vaikkei tällä hetkellä ole erityisiä turvallisuushuolia, varmista, että vaihdat salasanasi jos missään vaiheessa uskot, että tilisi turvallisuutta on rikottu.

 • À Propos des Applis Mobiles AO3

  By Oriontsuki on viernes, 7 August 2015 - 4:39de la tarde
  Message type:

  Bannière faite par Diane. Elle contient les silhouettes d’un homme et d’une femme dialoguant à travers des bulles de parole, l’une des bulles affichant le logo de l’OTW et l’autre indiquant “Annonce de l’OTW”.

  Une appli Android Archive of Our Own – AO3 (Notre Propre Archive) non officielle est récemment sortie sur Google Play. Comme ce lancement a de nouveau attiré l’attention sur le sujet, nous avons voulu saisir cette occasion pour expliquer où nous en sommes actuellement par rapport au développement d’une appli AO3 officielle.

  “Envisagez-vous de créer une appli ?” est l’une des questions qu’on nous pose le plus souvent, mais dans le domaine du développement des applis mobiles, il n’existe pas une “seule et unique” appli. Les applis doivent être programmées pour différentes plates-formes mobiles (Android, iOS, et Windows Mobile étant les trois principales), mais aussi pour les nombreuses versions de chacune de ces plates-formes qui sont encore utilisées.

  Avant de pouvoir commencer à développer une appli qui vous permettrait de faire autre chose que simplement parcourir les œuvres en accès libre, il nous faudrait développer une API (NdT : interface de programmation) ouverte. Cela figure en effet sur notre feuille de route, mais plusieurs mises à jour importantes doivent être faites au préalable. Ensuite, il nous faudrait créer des interfaces utilisateur-trice différentes et réactives pour les téléphones, ainsi que pour les tablettes. Ce qui peut sembler être au départ une idée simple et modeste devient alors très rapidement un projet nécessitant un équipe nombreuse aux compétences variées, et qui y serait exclusivement dédiée. Nous avons dit par le passé que nous aimerions lancer une appli mobile AO3, mais nous n’avons simplement pas les ressources nécessaires à notre disposition.

  Les codeur-euse-s qui développent AO3 sont tous et toutes bénévoles, et ils/elles consacrent le plus de temps possible à sa croissance ; mais ce temps est limité, et entièrement monopolisé par les tâches nécessaires au bon fonctionnement d’AO3. L’équipe peut soit continuer à améliorer AO3, soit développer une appli ; mais il n’y a tout simplement pas assez de bénévoles pour accomplir les deux.

  Il n’y a pas que le développement initial qui demanderait beaucoup de ressources. Une appli exigerait d’être entretenue et fréquemment mise à jour pour continuer à fonctionner après la sortie sur le marché des nouvelles versions de chaque plate-forme. Sans parler du fait d’y inclure de nouvelles fonctionnalités AO3 exclusives ! Et parce qu’une appli nécessiterait une équipe dévouée à sa maintenance sur le long terme, nous ne pouvons pas compter sur les dons pour financer cela.

  Mais les ressources dédiées au codage et aux tests constituent à peine une fraction de ce dont nous aurions besoin pour faire fonctionner une appli ! Il faudrait aussi consacrer des ressources aux équipes suivantes :

  • Le Comité Support Technique aurait à recruter du personnel, le former, et se munir des outils nécessaires pour pouvoir résoudre tous les problèmes techniques propres à chaque plate-forme,
  • L’équipe de notre Comité Documentation aurait à créer et sans cesse mettre à jour de nouveaux documents de support technique pour l’appli, et
  • L’équipe du Comité Traduction aurait à traduire et régulièrement mettre à jour la documentation afin de rendre l’appli accessible aux utilisateur-trice-s non anglophones.

  Non seulement cela demanderait plus de ressources que ce dont nous disposons actuellement, mais cela monopoliserait en plus les équipes, et les empêcherait de travailler sur les objectifs de notre feuille de route.

  Le but de notre équipe est de rendre AO3 disponible et accessible à autant de personnes que possible. La meilleure façon d’y arriver est de concentrer nos efforts sur l’élaboration d’une version d’AO3 unique et réactive, qui fonctionne (et fonctionne bien !) sur le plus grand nombre possible d’appareils. Nous sommes entièrement dévoué-e-s à la mission d’appliquer cet objectif aux appareils de tous types, et nous continuerons à dédier nos ressources à l’amélioration de la réactivité du site, et à son accessibilité universelle. Cela signifie qu’une appli indépendante ne peut pas exister à ce stade du développement d’AO3.

  Pour conclure sur une note relative à la sécurité, si une appli ou un site externe vous demande vos identifiants de connexion AO3, veuillez agir avec prudence, restez conscient-e-s que vous fournissez ces renseignements à vos risques et périls. Bien que nous n’ayons actuellement aucun problème de sécurité, assurez-vous de modifier votre mot de passe si vous pensez que votre compte a peut-être été piraté.

  Ce billet d’informations a été traduit par les traducteur-trice-s bénévoles de l’OTW. Pour en savoir plus sur notre travail, merci de visiter la page du Comité Traduction sur transformativeworks.org.

 • Az AO3 mobil applikációkról

  By Neru on viernes, 7 August 2015 - 4:37de la tarde
  Message type:

  A bannert Diane készítette, melyen egy férfi és egy nő körvonalai látszanak, amint szövegbuborékokkal társalognak, melyek közül az egyik az OTW (Szervezet a Transzformatív Munkákért) logóját, a másik pedig, az “OTW bejelentés” feliratot tartalmazza.

  Egy nem-hivatalos Archive of Our Own – AO3 (A Mi Archívumunk) androidos applikáció jelent meg mostanában a Google Play-en. Mivel ez a megjelenés ismét reflektorfénybe hozta a témát, szerettük volna megragadni az alkalmat, hogy megosszuk a hivatalos AO3 applikációfejlesztés jelenlegi állását.

  Az egyik leggyakrabban ismételt kérdés felénk a "gondoltatok már arra, hogy készítetek egy applikációt?"; azonban a mobil applikációfejlesztés világában nincs olyan hogy, "egy" applikáció. Az applikációkat több különböző mobil platformra kell építeni – melyek közül a top három az Android, az iOS és a Windows Mobil –, illetve a sokféle verzióra, amit azok a platformok használnak.

  Mielőtt még nekiláthatnánk egy olyan applikáció fejesztéséhez, mely a nem korlátozott munkák megtekintésénél többet engedne, egy nyilvános API-t, vagyis egy alkalmazásprogramozási felületet kell kifejlesztenünk: ez megtalálható a menetrendünkben is, azonban ez több nagy fejlesztés után következhet. Ez után több különböző, gyors reakciójú felhasználói felületet kell építenünk mind mobilra, mind pedig tabletre. Ami elsőre egy kisebb, egyértelmű projektnek tűnhet, az nagyon gyorsan válik olyanná, ami sok, elkötelezett erőforrást igényel, változatos készségekkel. Habár korábban azt mondtuk, hogy szeretnénk megjelentetni egy mobil AO3 applikációt, az ehhez szükséges erőforrások jelenleg nem állnak a rendelkezésünkre.

  A programozóink, akik az AO3-at fejlesztik, mindezt teljes mértékben önkéntes alapon teszik, és a lehető legtöbb energiát fektetik annak növekedésébe – de ez az idő korlátozott, és azt teljes mértékben felemészti az AO3 zavartalan működésének biztosításába fektetett munka. A csapat vagy az AO3 további tökéletesítésére, vagy egy applikáció fejlesztésére szánja az idejét – egyszerűen nincs elég önkéntesünk arra, hogy mind a két ügyben tevékenykedhessünk.

  Nem csak a kezdeti fejlesztés az, ami ennyire erőforrás-igényes lenne. Egy applikációt folyamatosan karban kellene tartani és frissíteni kellene, hogy az biztonságosan fusson az egyes platformok újonnan kiadott verzióin – arról nem is beszélve, hogy az új, jobb AO3 tulajdonságokkal is fel kellene azt turbózni! Mivel az applikáció egy hosszútávú karbantartási feladat egy elkötelezett csapat számára, ez nem olyasmi, amit a befolyó adományokból megbízható módon tudnánk támogatni.

  A programozási és tesztelési erőforrások még csak meg se közelítik, hogy mi mindenre lenne szükség az applikáció támogatásához! A következő csapatok erőforrásaira is szükségünk lenne:

  • A Támogatás csapatát képzett munkatársakkal kellene ellátnunk ahhoz, hogy a különböző platformokon előforduló technikai problémáknál segítséget tudjanak nyújtani,
  • a Dokumentációs csapatunknak alkotniuk kellene egy sor támogató dokumentumot az applikációkhoz, amit aztán folyamatosan frissíteniük is kellene, illetve
  • a Fordítás csapatának ezeket a dokumentumokat le kellene fordítania, és folyamatosan frissíteniük kellene ezeket, hogy az applikációt így azok is elérhessék, akik nem beszélik az angol nyelvet.

  Ez nem csak, hogy több erőforrást jelent, mint ami jelenleg a rendelkezésünkre áll, de elvonná a csapattagokat a menetrendünkön történő munkálkodástól.

  A csapatunk célja az, hogy az AO3-at a lehető legtöbb ember el tudja érni és használni tudja. A legjobb dolog, amit ennek érdekében tehetünk az az, ha az erőfeszítéseinket az AO3 egyetlen, gyors reakciójú verziójába fektetjük, ami a lehető legtöbb eszközön működik (méghozzá jól működik!). A munkánkat mindig is annak szenteltük, hogy a lehető legkülönfélébb eszköz ebbe a kategóriába tartozhasson, és az erőforrásainkat továbbra is arra fogjuk fordítani, hogy az oldal mobilon történő válaszadása és használhatósága jobb legyen. Ez azt jelenti, hogy az AO3 fejlesztésének jelenlegi pontján egy önálló applikáció nem lehetséges.

  Egy biztonsági megjegyzéssel lezárva a témát, ha egy harmadik fél által készített applikáció vagy weboldal az AO3-as bejelentkezési információdat kéri, a legnagyobb óvatossággal járjatok el, és vegyétek figyelembe, hogy az információt a saját felelősségetekre adjátok meg. Habár jelenleg nincsenek biztonsági problémák, azért változtassátok meg a jelszavatokat, ha úgy gondoljátok, hogy a fiókotokat valamikor feltörhették.

 • On Archive of Our Own Mobile Apps

  By Kiri Van Santen on viernes, 7 August 2015 - 4:17de la tarde
  Message type:

  Banner by Diane with the outlines of a man and woman speaking with word bubbles, one of which has the OTW logo and the other which says 'OTW Announcement'

  An unofficial Archive of Our Own Android app was recently released to Google Play. As this release has brought the subject back into the spotlight, we wanted to take this opportunity to share the current state of official AO3 app development.

  "Have you thought about making an app?" is one of our most frequently asked questions, but in mobile app development, there isn’t actually such a thing as "an" app. Apps need to be built for different mobile platforms -- Android, iOS, and Windows Mobile being the top three -- and for the many versions of those platforms still in use.

  Before we could even start developing an app that would allow you to do anything more than browse unrestricted works, we would need to develop a public API -- definitely on our roadmap, but several major releases away. Then, we would need to build different, responsive user interfaces for both phone and tablet. What seems like a small, straightforward project evolves very quickly into something needing many resources, dedicated ones, with diverse skill-sets. While we have said in the past that we'd like to release a mobile AO3 app, the required resources just aren't available.

  The coders who develop the Archive all do so on a volunteer basis, and give as much time as possible to support its growth -- but that time is limited, and fully consumed by the work needed to keep the Archive running smoothly. Either the team spends time continuing to improve the Archive, or developing an app -- there simply aren't enough volunteers to support both.

  It’s not just the initial development that would be resource-intensive. An app would need to be maintained and continually updated to ensure it keeps working as new versions of each platform are released -- not to mention enhancing the app to include new and improved Archive features! And because an app would require long-term maintenance by a dedicated team, it’s not something we can reliably fund with donations.

  But coding and testing resources don't even begin to scratch the surface of what would be needed to support an app! Resources would also be needed from the following teams:

  • Support would need to be staffed, trained, and equipped to help with any technical issues encountered on each platform,
  • Our Documentation team would have to create and continually update support documents for the app, and
  • The Translation team would have to translate and continually update the documentation to make the app accessible to non-English speakers.

  Not only would this be more resources than we currently have available, it would also pull team members away from working in support of our roadmap.

  Our team's goal is to keep the Archive available and accessible to as many people as possible. The best way we can do so is by focusing our efforts on building a single, responsive version of the Archive that works (and works well!) on as many devices as possible. We are eternally dedicated to ensuring that this includes devices of all shapes and sizes, and will continue to focus resources on enhancing the site's mobile responsiveness and usability for all. That means a standalone app just isn't possible at this point in the Archive's development.

  To close on a security note, if a third-party app or website requests your AO3 login information, please proceed cautiously and be aware that you are providing this information at your own risk. While there are no current security concerns, please be sure to change your password if you believe your account may have been compromised at any time.

 • OTW Fannews: Getting Canon

  By Katie on domingo, 26 July 2015 - 4:01de la tarde
  Message type:

  OTW Fannews Getting Canon

  • Forbes hosted an article about cartoon fandom in Zambia and the difficulty in obtaining canon. "'It’s literally impossible to find anime DVDs in stores here,' said Banda. 'Also, the last anime I saw in a Zambian cinema was [Studio Ghibli film] Ponyo. So yeah, access is pretty rough.' Even today, DVDs and BluRay are Zambians’ only legal options, as 'streaming legally is pretty much out of the question,' Banda said, referring to Crunchyroll, Funimation, and other websites’ region locking for much of Africa. Since the local currency, the Zambian kwacha, is weak compared to the Euro, fans often obtain anime through piracy when that’s all they can afford."
  • Science Fiction.com wrote about a donation to the OTW's partner institution, the University of Iowa. "73-year-old Allen Lewis spent the last 20 years collecting more than 17,000 books. Many of them are in the science fiction and fantasy realm as Lewis sought to rekindle his childhood love for those genres. Lewis has been a sci-fi fan since he was 12...Many of Lewis’ books are first editions and first printings. His collection includes 30,000 signatures from authors, editors and artists." Don't forget that the Open Doors project helps fans arrange donations of fannish memorabilia to the Iowa collection, so contact them with questions about your own collection!
  • NBC Philadelphia was among those profiling the local furry community "Ward, who helps organize the local group, didn't identify as a Furry until 2008, after she graduated from Marietta College in Ohio. Like many local Furries, she found her way into fandom through its anthropomorphic artwork. 'It's kind of an all-or-nothing thing,' she said. 'You start going, they drag you to the convention, and that's it, you're done.' Around Pennsylvania, Furries congregate on one online forum, www.pa-furry.org, and a handful of Facebook and Twitter groups. Anywhere between a dozen and a hundred Furries, friends and family show up to the local events, which become more frequent in the summer."
  • The New York Times hosted a discussion about fannish nostalgia. "Alas, I will never be 9 years old in 1987 ever again, and though it’s fun to romanticize the past, I don’t want to mistake fondness for excellence...Much like my friendships with the other members of my Full House Club, whom I sporadically see in my Facebook feed with their own 9-year-olds, my fandom seems unsustainable now. Better, then, to let the children of today discover and obsess about their own TV shows. Don’t remake the sweet smarm of our youth. I’ll be fine without it. I can always read up on some Uncle Jesse and Uncle Joey fan-fic if ever I’m feeling sentimental."

  What stories about fans and canon have you been part of? Write about them in Fanlore! Contributions are welcome from all fans.

  We want your suggestions! If you know of an essay, video, article, podcast, or link you think we should know about, comment on the most recent OTW Fannews post. Links are welcome in all languages! Submitting a link doesn't guarantee that it will be included in a Fannews post, and inclusion of a link doesn't mean that it is endorsed by the OTW.

Páginas

Subscribe to Fanfiction