Historia del Vidding

 • Fan Video i Multimedia

  By Ania Kopertowska on viernes, 25 July 2014 - 9:35de la tarde
  Message type:
  Etiquetas:

  Fani tworzą wiele różnych prac multimedialnych, między innymi fan arty, video, anime music video, remiksy polityczne, filmy fanowskie, fanowskie zwiastuny, machinima, podfic, audiobooki i inne. OTW (Organizacja na rzecz Twórczości Przeobrażonej) obrała sobie za cel ochronę historii tych prac, oraz zapewnienie dostępu do tej twórczości, a nasze projekty Fan Video i Multimedia mają za cel dostarczać informacji i zasobów dla większego grona fanów zaangażowanych w tworzenie fan video, jak również pomóc zrozumieć jak największej liczbie osób istotę i kontekst prac fanowskich.

  Fan Video Roadmap (Plan Działania Fan Video)

  Plan Działania Fan Video jest przewodnikiem po zaplanowanych serwisach i funkcjach OTW związanych z video, włączając w to nasz plan umożliwienia dodawania video do Archive of Our Own – AO3 (Naszego Własnego Archiwum).

  Zasoby dla twórców Fan Video

  Poniższe strony zawierają informacje, które, mamy nadzieję, okażą się przydatne dla twórców fan video. Jeśli masz propozycję strony, która mogłaby się tu znaleźć, lub nowe sugestie czy poprawki do już istniejących stron, skontaktuj się z nami.

  Zasoby dla naukowców

  • Bibliografia Fan Video: przechowywana na Zotero i aktualizowana dwa razy w roku. Ostatni eksport: 17 sierpień 2011.
  • Fan Works Style Guide: jak cytować fan video (oraz inne prace naukowe) w kontekście akademickim.
  • Vidding (2008), film dokumentalny wyprodukowany przez OTW dla projektu MIT's New Media Literacy.
  • Vidding Documentary (2011), stworzony przez Abigail Christensen.
  • Scholarly Archive of Multimedia Works (wkrótce): biblioteka fan vidów
   omawianych w artykułach naukowych. Zapewnimy również informacje kontaktowe dla naukowców, którzy planują publikację, by przyszłe artykuły i książki miały stałe odwołania i przypisy.

  Vidding History Projects (Projekty Historii Viddingu)

  OTW posiada szczególną ekspertyzę prawną i naukową w temacie fan viddingu mediów live-action; nasze projekty Historii Viddingu mają na celu świadczenie usług społeczności tworzącej fan video oraz wyjaśnianie oraz kontekstualizowanie viddingu dla szerszego grona odbiorców. Obecne projekty to między innymi Vidding Oral History Project, Test Suite of Fair Use Vids, oraz Vidding (2008), film dokumentalny wyprodukowany przez OTW dla projektu MIT's New Media Literacy. Spora część pracy prawnej OTW była związana z viddingiem; dowiesz się na ten temat więcej na stronie wsparcia prawnego.

  The Dark Archive

  Celem Dark Archive będzie przechowywanie i ochrona vidów. Archiwum to nie będzie ogólnodostępne ani umieszczone online. Więcej na ten temat dowiesz się na stronie Plan Działania Fan Video.

  Torrent of Our Own

  The Torrent of Our Own będzie prywatnym trackerem twórczości fanowskiej fair-use włączając: vidy, trailery ficów, fan arty, zine pdfs, AMVs, remiksy polityczne, machinima oraz inną cyfrową twórczość przeobrażoną. Więcej na ten temat dowiesz się na stronie Plan Działania Fan Video.

 • Fan Video e Multimídia

  By LilyC on lunes, 30 June 2014 - 1:58de la tarde
  Message type:
  Etiquetas:

  Fãs criam uma ampla variedade de obras multimídia, incluindo fanart, fanvids, vídeos de música de anime, remixes políticos, filmes de fãs, trailers, machinima, podfic, audiobooks, entre outros. A OTW (Organização para Obras Transformativas) tem o compromisso de oferecer acesso a e preservar a história dessas obras, e os nossos projetos de Fan Video e Multimídia têm como objetivo oferecer informação e recursos para a comunidade de vidders, ajudando também a explicar e contextualizar suas obras para o resto do mundo.

  Roteiro de Desenvolvimento para Fan Video

  O Roteiro de Desenvolvimento para Fan Videos é um guia para tudo o que é relacionado a vídeo e foi planejado pela OTW, incluindo nosso plano para fazer com que recursos audiovisuais sejam inteiramente incorporados ao Archive of Our Own – AO3 (Nosso Próprio Arquivo)o.

  Fontes para criadores de fan videos

  Nas próximas páginas você encontrará informações que podem ser úteis para criadorxs de fan videos; se você tem alguma sugestão de página para ser inclusa aqui, ou correções de páginas já existentes, por favor, entre em contato conosco.

  Recursos Acadêmicos sobre Fan Videos

  • Bibliografia sobre fan videos: mantida no Zotero e atualizada duas vezes por ano. Última exportação: 17 de agosto de 2011.
  • Guia de Estilo para Obras de Fãs: como citar fan videos (e outros trabalhos acadêmicos) em contexto acadêmico.
  • Vidding (2008), um documentário produzido pela OTW para o projeto de Educação na Nova Mídia do MIT.
  • Documentário sobre Fanvideos (2011), de Abigail Christensen
  • Arquivo Acadêmico de Obras de Multimídia (em breve): Uma biblioteca de Fanvideos discutidos em artigos acadêmicos: nós também iremos providenciar uma forma de contato para autores de trabalhos acadêmicos que pleanejem publicar seus trabalhos, para que futuros artigos e livros tenham referências estáveis.

  Projetos sobre História de Fan Videos

  A OTW atualmente tem experiência jurídica e acadêmica com mídia de fan videos; nosso projeto sobre a História de Fan Videos pretende prover serviços à comunidade envolvida na produção de fan videos, além de explicar e contextualizar fan videos no mundo. Nosso projeto atual inclui a História Oral de Fan Videos, o Demonstrativo de Fair Use em Fan Video, e Vidding (2008). Grande parte do trabalho jurídico da OTW tem sido relacionada às questões de fan videos; Você pode descobrir mais sobre isso na nossa página de assistência jurídica.

  O Arquivo Escuro (em breve)

  O objetivo do arquivo escuro será guardar e proteger fan videos; esse arquivo não estará online nem será geralmente acessível. Veja o
  Roteiro de Desenvolvimento para Fan Videos para mais informações.

  Nosso Próprio Torrent (em breve)

  O Nosso Próprio Torrent será um rastreador privado para obras transformativas de fãs, incluindo vídeos, trailers de fanfics, arte de fãs, AMVs, remixes políticos, machinima e outras obras de fãs digitais. Veja o Roteiro de Desenolvimento para Fan Videos para mais informações.

 • Video Penggemar dan Konten Media

  By Dai-kun on sábado, 14 June 2014 - 12:48de la tarde
  Message type:
  Etiquetas:

  Penggemar menciptakan beragam jenis karya multimedia, termasuk fan art, video, video musik anime, remix politis, film buatan penggemar, trailer buatan penggemar, machinima(animasi real-time), podfic dan audiobook, dan lain-lain. OTW berkomitmen untuk menyediakan akses dan melestarikan sejarah karya-karya tersebut, dan proyek Video Penggemar dan Konten Media kami dibuat untuk menyediakan sumber-sumber serta informasi pada komunitas video penggemar yang lebih besar, dan untuk membantu menjelaskan serta mengkontekstualisasikan karya-karya ini pada kalangan yang lebih luas.

  Peta Rencana Video Penggemar

  Peta Rencana Video Penggemar adalah panduan bagi rencana fitur dan layanan yang berhubungan dengan video dalam OTW, termasuk rencana untuk sepenuhnya memasukkan video ke dalam Arsip Milik Kita.

  Sumber-Sumber Rujukan Untuk Pencipta Video Penggemar

  Laman-laman berikut akan menyediakan informasi yang kami harap dapat berguna bagi pencipta video penggemar. Jika Anda memiliki saran mengenai laman untuk ditampilkan di sini, atau saran-saran baru maupun koreksi terhadap laman yang telah tersedia, silakan hubungi kami.

  Sumber Rujukan bagi Peneliti Video Penggemar

  • Daftar Pustaka Video Penggemar: Dikembangkan di Zotero dan diperbarui dua kali setahun. Pembaruan terakhir: 17 Agustus 2011.
  • Panduan Pengutipan Karya Penggemar: bagaimana cara mengutip karya penggemar (dan rujukan ilmiah lainnya) dalam konteks akademis.
  • Vidding (2008), sebuah dokumenter yang dibuat oleh OTW untuk proyek Literasi Media Baru milik MIT.
  • Dokumenter Pembuatan Video Penggemar (2011), oleh Abigail Christensen
  • Arsip Ilmiah Mengenai Karya Multimedia (segera terbit): Perpustakaan yang menyimpan pendiskusian video penggemar di dalam jurnal ilmiah: kami juga akan menyediakan kontak bagi akademisi yang berencana untuk menerbitkan penelitiannya sehingga nantinya artikel-artikel dan buku-buku tersebut memiliki referensi dan catatan kaki yang kuat.

  Proyek Sejarah Pembuatan Video Penggemar

  OTW sekarang telah memiliki ahli hukum dan akademisi dalam bidang pembuatan video penggemar secara live-action; proyek Sejarah Pembuatan Video Penggemar kami bertujuan untuk menyediakan pelayanan terhadap komunitas pembuat video dan menjelaskan serta mengontekstualisasikan pembuatan video pada kalangan yang lebih luas. Proyek kami termasuk: Proyek Sejarah Lisan Pembuatan Video, Persyaratan Penggunaan Wajar Video, dan Vidding (2008), sebuah dokumenter yang dibuat oleh OTW untuk proyek Literasi Media Baru milik MIT. Sebagian besar pekerjaan tim hukum OTW juga mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembuatan video; Anda dapat membacanya lebih lanjut di laman bantuan hukum.

  Arsip Terbatas

  Tujuan dari Arsip Terbatas nantinya adalah untuk menyimpan dan melindungi video-video; arsip ini tidak akan tersedia secara online atau dapat diakses secara bebas. Lihat Peta Rencana Video Penggemar untuk informasi lebih lanjut.

  Torrent Milik Kita

  Torrent Milik Kita akan menjadi sebuah alat pelacak pribadi untuk penggunaan wajar karya-karya transformatif, termasuk: video-video, trailer fanfiksi, fan art, pdf zine, AMV, remix politis, machinima, dan karya-karya transformatif digital lainnya. Lihat Peta Rencana Video Penggemar untuk informasi lebih lanjut.

 • Fanvideos und Multimedia

  By Priscilla Del Cima on miércoles, 21 May 2014 - 6:24de la tarde
  Message type:
  Etiquetas:

  Fans schaffen eine große Vielfalt an Multimedia Werken, darunter Fankunst, Vids, Anime-Musikvideos, politische Remixe, Fanfilme, Fan Trailer, Machinimas, Podfic und Hörbücher, und andere. Die OTW (Organisation für Transformative Werke) hat sich dazu verpflichtet, Zugang zu diesen Werken zu ermöglichen und ihre Geschichte zu bewahren, und unsere Fanvideo und Multimedia-Projekte sollen sowohl Informationen und Ressourcen für die breitere Fanvideo-Gemeinschaft zur Verfügung stellen, als auch helfen, diese Arbeiten einer breiteren Öffentlichkeit zu erklären und in einen größeren Kontext zu stellen.

  Fan Video Roadmap (Fanvideo Roadmap)

  Die Fan Video Roadmap (Fanvideo Roadmap) ist ein Leitfaden für die von der OTW geplanten videobezogenen Features und Dienste, einschließlich unseres Planes Videos vollständig in das Archive of Our Own - AO3 (Ein Eigenes Archiv) zu integrieren.

  Informationen für Fanvideo-Produzenten

  Die folgenden Seiten bieten Informationen, die, wie wir hoffen, nützlich für Fanvideo-Produzenten sein werden; wenn Sie Vorschläge für weitere Seiten haben, die hier aufgeführt werden sollten, oder neue Vorschläge oder Verbesserungen für vorhandene Seiten, bitte kontaktieren Sie uns.

  Informationen für Fanvideo WissenschaftlerInnen

  • Literatur zu Fanvideos: auf Zotero zur Verfügung gestellt und zweimal jährlich überarbeitet/aktualisiert. Letzter Export: 17. August 2011.
  • Stil-Leitfaden für Fanwerke: Zitieren von Fanvids (und anderen wissenschaftlichen Arbeiten) im akademischem Kontext.
  • Vidding (2008), eine Dokumentation der OTW für das Projekt Neue Medien Bildung des MIT.
  • Vidding Dokumentation
   (2011)
   , von Abigail Christensen
  • Wissenschaftliches Archiv von Multimedia Arbeiten (in Erstellung): Eine Bibliothek von Fanvideos, die in wissenschaftlichen Arbeiten besprochen wurden: wir werden zusätzlich einen Kontakt für WissenschaftlerInnen anbieten, die Veröffentlichungen planen, so dass zukünftige Artikel und Bücher dauerhafte Referenzen und Fußnoten aufweisen.

  Projekte zur Vidding History (Geschichte des Viddings)

  Die OTW hat derzeit besondere rechtliche und wissenschaftliche Expertise in Live-Action Media Fanvidding; unsere Projekte zur Vidding History (Geschichte des Vidding) zielen darauf, der Vidding-Gemeinschaft Dienste zur Verfügung zu stellen und das Vidding einer breiteren Öffentlichkeit näher zu bringen und zu erklären.
  Einige der aktuellen Projekte: das Projekt zur mündlichen Überlieferung des Vidding, die Test Suite of Fair Use Vids (Fair-Use-Testsuite für Vids), und Vidding (2008), eine Dokumentation der OTW für das Projekt Neue Medien Bildung des MIT. Auch ein großer Teil der rechtlichen Arbeit der OTW beschäftigt sich mit dem Vidding; mehr darüber finden Sie auf unserer Seite der Legal Advocay (Rechtsvertretung) .

  Das Dunkle Archiv

  Das Ziel des dunklen Archivs wird sein, Vids zu speichern und zu schützen; dieses Archiv wird nicht online oder allgemein zugänglich sein. Für weitere Informationen besuchen Sie die Fanvideo Roadmap .

  Torrent of Our Own

  Der Torrent of Our Own wird ein privater Torrent Tracker für Fair Use transformativer Fanwerken sein, einschließlich: Vids, Fic Trailer, Fankunst, zine pdfs, AMVs, politische Remixe, Machinimas, und andere transformative digitale Fanwerke. Für weitere Informationen besuchen Sie die Fanvideo Roadmap.

 • OTW Secures DMCA Exemption from U.S. Copyright Office

  By Claudia Rebaza on sábado, 27 October 2012 - 1:18de la tarde
  Message type:

  The OTW is proud to announce an important legal victory for fan vidders and other makers of noncommercial remix videos, achieved in conjunction with our friends at the Electronic Frontier Foundation: the Register of Copyrights has recommended that the Librarian of Congress maintain the vidders' exemption from certain provisions of the Digital Millennium Copyright Act (DMCA).

  As you probably know, the OTW is committed to the legal position that fanworks, including vids, generally represent "fair use" of their source material under U.S. copyright law. Although this theory has not been tested in the courts yet, it means that vidders ought to be able to use parts of their source in their works without being liable for copyright infringement. However, since the passage of the DMCA, vidders have had an additional legal problem. The DMCA forbids circumvention of access controls to protected works—in other words, ripping DVDs or source purchased from online services (like Amazon Unbox) to get the source to make the vids in the first place. The statute applies even if the ripper was going to put the source to a legal use, like making a vid. So while a copyright owner might not be able to sue a vidder for infringement, it still might be able to sue her just for accessing the source.

  The DMCA is a bad law in general, not only for vidders. Fortunately, every three years, the Librarian of Congress has the responsibility of considering proposed exemptions to the DMCA which are technically necessary for otherwise legitimate uses. This means that individuals whose uses are covered by the exemption will not be legally liable just for circumventing access controls to get the source they need. In the last round, the OTW sought, and won, an exemption for vids. But each exemption must be re-approved each time, and so the OTW had to apply again this year, in the face of industry opposition that was much stronger than before.

  Drafting work was done by the Legal committee, and Francesa Coppa, Tisha Turk, and Rebecca Tushnet appeared before the agency to testify. They were able to point to many examples of vids that hinged on access to high-quality source for their full effect, such as giandujakiss's "It Depends on What You Pay." And, in the end, the OTW once again persuaded the appropriate official to formally recommend renewal of the exemption—keeping the U.S. safe for vidders.

  For those interested you can read the full decision (in PDF format) on the U.S. Copyright Office site or you can see an HTML version at Cryptome.

  The application for the exemption is a great example of a project that benefits all of fandom and which would have been impossible without an organization that let us tap our combined resources. The OTW is grateful to all its members, whose support makes its legal work possible, and to the many others who assisted us!

 • OTW Staff in the News

  By Claudia Rebaza on sábado, 25 August 2012 - 7:28de la tarde
  Message type:

  These past two months have seen a spike in interviews with OTW staff by various media outlets. Here's a rundown on some of the places online where you can read their discussions about fandom, fanworks, and the OTW.

  • Geek Girl Con did an interview with Anna Zola Miller, who serves on the Open Doors Committee. Anna talks about her increased perception of fandom history, the challenges the project has faced, her favorite archived item, and what she's feeling fannish about.
  • Board member Francesca Coppa wrote Fandom: Open Culture Vs. Closed Platforms at OrgZine which also brings up the work of Open Doors and looked at the importance of fans' ability to keep their work from disappearing from online sites. "The social networks of Web 2.0 are mostly for-profit, commercial enterprises; the web is no longer the loose network of university and government servers it was twenty years ago. Fans used to roll their own code and make their own webpages; now others own the ground beneath their feet. And the priorities of these businesses may or may not be the priorities of fans."
  • Rebecca Tushnet discussed the legality of fanworks with Lauren Davis at io9 which formed the basis of a lengthy piece on this issue, required reading for anyone wanting to debate the topic, and sporting a nifty piece of fan art to boot.
  • Development & Membership staffer Aja Romano is delivering some excellent discussions of fandoms and fannish activities over at The Daily Dot. A notable recent piece provided recs to online sites for people wanting to find the next Fifty Shades of Grey, a badly needed guide if some of the rec lists appearing in the media over this summer are anything to go by.
  • Francesca Coppa and Tisha Turk of the OTW's Vidding Committee were the guests on talk show Hearsay Culture on KZSU-FM, Stanford, 90.1 FM, a show which focuses on the intersection of technology and society. They discussed their personal histories in vidding, what transformative works and vids are, the work of the OTW, and what our legal team's effort to secure a DMCA exemption for remixing is all about. Asked what they want the typical non-vidder to do, they exhort listeners to both know their rights and exercise them. (No transcript available).
 • Test Suite of Fair Use Vids: Image Gallery II: Comparison Still Frames

  By .Natalie on domingo, 5 August 2012 - 2:35de la mañana
  Message type:
  Etiquetas:

  The following image files are a side by side comparison of the Star Trek stills made by Tisha Turk from ripped DVD footage (shown at the June 4, 2012 hearing at the Library of Congress in Washington DC) with stills provided to us by the DVD CCA on July 25, 2012 made from screencaptured footage. The screencaptured stills were provided to the Library of Congress to support the argument that screencaptured footage is adequate for vidders and noncommercial remixers. We believe that the below side by side comparison shows that they are not.

  While the stills taken from the DVD CCA's .mpg are not as pixellated as those taken from the .avi Tisha Turk made (see our previous Image Gallery), they have other problems; note the lack of detail, the blurriness, the washed-out color, and the incorrect aspect ratio. But even if the stills were of excellent quality, the file that they are taken from is still an MPEG file not meant for editing; that is, the screencapturing process that produced the captured stills below produces a file that is not suitable for video editing.

  Image A: Captain Robau of the USS Kelvin: top image captured by the DVD CCA, lower image ripped.

   

   top image captured by the DVD CCA, lower image ripped.

   
   

  Image B: Captain Robau of the USS Kelvin as seen after a flash of bright light; top image captured by DVD CCA, lower image ripped.

   

   Captain Robau of the USS Kelvin as seen after a flash of bright light; top image captured by DVD CCA, lower image ripped.

   
   

  Image C: Captain Robau, cropped and resized. Top image capture by DVD CCA, lower image ripped.

   

   Captain Robau, cropped and resized. Top image capture by DVD CCA, lower image ripped.

   
   

  Image D: The Narada; top image captured by DVD CCA, lower image ripped.

   

   The Narada; top image captured by DVD CCA, lower image ripped.

   
   

  Image E: Panning past Kirk Senior; top image captured by DVD CCA, lower image ripped.

   

   Panning past Kirk Senior; top image captured by DVD CCA, lower image ripped.

   
   

  Image F: Missiles fire during the battle; top image captured by DVD CCA, lower image ripped.

   

   Missiles fire during the battle; top image captured by DVD CCA, lower image ripped.

   
   

  Image G: The USS Kelvin takes fire; top image captured by DVD CCA, lower image ripped.

   
   The USS Kelvin takes fire; top image captured by DVD CCA, lower image ripped.

   
   

  Image H: The Kelvin's helmsman reacts (first shot); top image captured by DVD CCA, lower image ripped.

   

   The Kelvin's helmsman reacts (first shot); top image captured by DVD CCA, lower image ripped..

   
   

  Image I:The Kelvin's helmsman reacts (second shot); top image captured by DVD CCA, lower image ripped.

   

  The Kelvin's helmsman reacts (second shot); top image captured by DVD CCA, lower image ripped..

   
   

 • 同人视频与多媒体

  By .fiammanda on miércoles, 18 July 2012 - 1:45de la tarde
  Message type:
  Etiquetas:

  同人爱好者创作各种形式的多媒体作品,包括同人画作、视频剪辑、动画音乐视频、政治讽喻、同人电影、预告片、引擎电影、小说朗读、有声书等。OTW(OTW 再创作组织)致力于收集和保存这些作品,以及这些作品的文化历史。我们的同人视频与多媒体项目专门为同人视频受众及创造者提供相关资讯与资源,并且帮助大众更了解这些作品的文化价值与意义。

  同人视频发展计划

  同人视频发展计划为 OTW 未来将推出的视频服务做整体介绍,其中项目计划包括将视频创作加入 Archive of Our Own - AO3(AO3 作品库) 的存档范围内。

  同人视频创作资源

  我们希望以下网页能对同人视频创作者有所帮助;如果您希望添加或修改某页面,或有其他建议,请联系我们

  同人视频研究资源

  • 同人视频参考资料:通过 Zotero 软件维护,每年更新两次。最后更新:2011 年 8 月 17 日。
  • 同人作品引用指导:如何在学术文章中引用同人视频(及其他学术作品)。
  • 视频创作 (2008):OTW 为麻省理工大学的新媒体素养项目所制作的纪录片。
  • 视频创作纪录片 (2011),制片为阿比盖尔·克里斯滕森。
  • 多媒体作品学术档案(即将推出):本档案馆收集在学术文章中出现过的同人视频作品;我们也为有发表计划的学者提供学术性的联系点,以致保证未来的文章与著作有可靠的引用与脚注。

  视频制作历史系列项目

  OTW 目前在实景同人视频制作的法律与学术方面有特别专长。我们的视频制作历史系列项目致力于为同人视频受众提供服务,并使大众更加了解视频制作的文化意义及价值。目前的项目包括:视频口述历史项目合理使用视频测试套件视频创作 (2008),一部 OTW 为麻省理工大学的新媒体素养项目所制作的纪录片。许多 OTW 的法律工作也与视频有关;您可以在我们的法律支持页面查询更多相关资讯。

  内部视频库

  内部视频库的目的是储存及保护视频;这一作品库将不会联网或对大众公开。详情请参见同人视频发展计划

  TO3 种子库

  Torrent of Our Own(TO3 种子库)是一个私用 BT 种子伺服器,用于下载获有合理使用制度的衍生同人作品,包括视频、小说预告片、同人画作、PDF 同人志、动画音乐视频、政治讽喻、引擎电影,以及其它电子形式的同人作品。详情请参见同人视频发展计划

 • OTW at the Library of Congress for DMCA

  By .fcoppa on jueves, 7 June 2012 - 1:59de la tarde
  Message type:
  Etiquetas:

  Legal chair Rebecca Tushnet and Vidding committee members Francesca Coppa and Tisha Turk testified at the Library of Congress's Digital Millenium Copyright Act (DMCA) hearings on June 4, 2012 in favor of a renewal and expansion of the DMCA exemption for Noncommercial Remixers (like vidders and other fan video makers.) Rebecca Tushnet has been liveblogging all the hearings, including the OTW's testimony, and Tisha Turk is putting her notes and recollections online as well. You can also find copies of our Reply Comment as well as our various exhibits - our revised Test Suite and an Image Gallery comparing DVD-ripped and screen-captured images-- linked from our Legal Advocacy page.

 • Test Suite of Fair Use Vids: Image Gallery

  By Kristen Murphy on jueves, 31 May 2012 - 7:29de la tarde
  Message type:
  Etiquetas:

  Below are a series of comparative images demonstrating quality differences between DVD-ripped and screen captured source. All images were made from the opening scene of the 2009 Star Trek reboot movie; captures were made with the Replay Video Capture software demonstrated at the Library of Congress "tech day" hearings.

  You may notice that the first of these images — the captured image of Captain Robau (as seen in the top half of Image A) — is not bad; in fact, screen capture software works all right for low-motion, low-contrast shots (for example, of people standing still or just talking).

  However, as we see in the top half of Image B, capture software works poorly in bright light or for high contrast shots. Image B is essentially the same static shot as in Image A, but it comes after an explosion — a sudden flash of bright light — and pixellation of the image is immediately evident.

  Similarly, Image C shows the same footage cropped and resized: a common technique to change the composition of or emphasis in a the frame, and further degradation is evident.

  Images D through I below also show the loss of quality incurred capturing clips in scenes with more contrast or internal movement.

  So in a typical movie, very few captured frames would have even the barely acceptable quality that we see in Image A. (And vidders and other fan remixers tend not to use static shots of people talking in any case; in fact, to do so is a sign of inexperience and derided by vid critics with slang terms like "Talky-Face" or "Lip Flap." )
   


   

  Image A: Captain Robau of the USS Kelvin: the top image was captured, the lower image was ripped.

   

   the top image was captured, the lower image was ripped.

   
   

  Image B: Captain Robau of the USS Kelvin as seen after a flash of bright light; top image captured, lower image ripped.

   

   Captain Robau of the USS Kelvin as seen after a flash of bright light; top image captured, lower image ripped.

   
   

  Image C: Captain Robau, cropped and resized. As you can see, this has a severe effect on captured image quality; the ripped DVD footage stands up much better. Top image captured, lower image ripped.

   

   This image demonstrates the effects of cropping and resizing on image quality. Top image captured, lower image ripped.

  Image D: The Narada; top image captured, lower image ripped.

   

   The Narada; top image captured, lower image ripped.

   
   

  Image E: Panning past Kirk Senior; top image captured, lower image ripped.

   

   Panning past Kirk Senior; top image captured, lower image ripped.

   
   

  Image F: Missiles fire during the battle; top image captured, lower image ripped.

   

   Missiles fire during the battle; top image captured, lower image ripped.

   
   

  Image G: The USS Kelvin takes fire; top image captured, lower image ripped.

   

   The USS Kelvin takes fire; top image captured, lower image ripped.

   
   

  Image H: The Kelvin's helmsman reacts (first shot); top image captured, lower image ripped.

   

   The Kelvin's helmsman reacts (first shot); top image captured, lower image ripped.

   
   

  Image I: The Kelvin's helmsman reacts (second shot); top image captured, lower image ripped.

   

   The Kelvin's helmsman reacts (second shot); top image captured, lower image ripped.

   
   
  Return to the Test Suite of Fair Use Vids

Páginas

Subscribe to Historia del Vidding