Assistenza legale

 • A OTW apoia a neutralidade da rede

  By Priscilla Del Cima on Martedì, 9 September 2014 - 4:13pm
  Message type:
  Tag:

  Essa é a batalha pela internet. Empresas the telecomunicação estão gastando milhões para destruir a internet aberta. Impeça isso.

  A OTW (Organização para Obras Transformativas) apoia diversas causas relacionadas a direitos digitais de usuárixs como parte do nosso compromisso com o direito de fãs a criarem e compartilharem suas obras. Embora nossas atividades estejam, a princípio, focadas mais na questão de copyright, a capacidade de acessar as obras pode ser afetada por diversas leis ou regulamentos impostos por governos no mundo todo.

  Levando em consideração o histórico de desenvolvimento da internet, decisões sobre esse tema que são efetuadas nos Estados Unidos tendem a ter um impacto abrangente, até mesmo para aqueles residem fora dos EUA. Qualquer lei que afete o acesso a internet nos EUA terá um impacto nas obras do Archive of Our Own - AO3 (Nosso Próprio Arquivo), nas informações disponibilizadas na Fanlore, e no dia a dia do nosso trabalho na preservção das obras de fãs e apoio da cultura de fãs. É por isso que a OTW crê que a batalha atual para preservar a neutralidade da rede é importante, e que tanto nossa organização quanto fãs devem nela se envolverem.

  Amanhã, dia 10 de setembro, diversas organizações e sites demonstrarão seu apoio à neutralidade da rede mostrando em suas páginas uma imagem simbólica de "loading" (carregando) para fazer um apelo à participação. Organizações participantes estão pedindo a usuárixs que estejam nos EUA que enviem comentários para a Comissão Federal de Comunicações norte-americana (FCC), o Congresso e a Casa Branca dizendo que não apoiam o desejo de empresas de telecomunicações e cabo no sentido de tratar conteúdo da internet de forma diferenciada dependendo de onde está vindo ou de aonde vai.

  O Internet Slowdown começa às 04:00 UTC dia 10 de setembro, e vai até dia 11 de setembro às 03:59 (a que horas é isso no meu fuso horário?) Quando você vir banners com o símbolo de "carregando", por favor lembre-se de que esse protesto não está afetando a velocidade real do site, muito embora ainda estejamos lidando com problemas com a indexição do site que podem levar obras e favoritos a desaparecerem temporariamente da listagem.

  Se você tiver perguntas, por favor as deixe aqui nos comentários, para que possamos compartilhar essas respostas com demais usuárixs. E caso seja residente dos EUA, por favor entre em contato com quem lhe representa no governo e lhes diga que você quer que apoiem a neutralidade da rede.

 • Die OTW unterstützt Netzneutralität

  By Ridicully on Martedì, 9 September 2014 - 4:12pm
  Message type:
  Tag:

  Dies ist der Kampf ums Internet. Kabel- und Telekommunikationsfirmen geben Millionen dafür aus, das freie Internet zu zerstören. Helfen Sie uns sie zu stoppen.

  Die OTW (Organisation für Transformative Werke) unterstützt als Teil unseres Engagements für die Rechte von Fans, wie das Kreieren und Teilen von Fanwerken, eine Reihe von anderen Belangen rund um die Digitalen Rechte von Nutzern. Während unsere Anstrengungen sich hauptsächlich auf das Urheberrecht konzentrieren, kann der tatsächliche Zugriff auf Werke von einer Reihe von verschiedenen Gesetzen und Regulierungen von Regierungen auf der ganzen Welt beeinflusst werden.

  Betrachtet man die Entwicklungsgeschichte des Internets, haben Entscheidungen, die in den Vereinigten Staaten getroffen werden, weitreichende Folgen auch für nicht-Amerikanische Bürger. Jedes Gesetz, das den Internet-Zugang beeinflusst, kann auch Auswirkungen haben auf Werke, die im Archive of Our Own - AO3 (Ein Eigenes Archiv) gehosted sind, auf Informationen auf Fanlore und auf unsere tägliche Arbeit, Fanwerke zu erhalten und fannische Kultur zu schützen. Darum glaubt die OTW, dass der gerade stattfindende Kampf, die Netzneutralität zu wahren, ein sehr wichtiger ist, sowohl für unsere Organisation als auch für individuelle Fans.

  Morgen, am 10. September, werden viele Organisationen und Webseiten ihre Unterstützung zur Netzneutralität durch Darstellung eines Banners mit einem Ladesymbol zeigen. Teilnehmende Organisationen bitten ihre Nutzer in den USA, Kommentare an die US Federal Communications Commission (FCC), den Kongress und das Weiße Haus zu senden, in denen sie zum Ausdruck bringen, dass sie die Bestrebungen der Kabel- und Telekommunikationsfirmen, Internetinhalte unterschiedlich zu behandeln, je nachdem von wo sie aufgerufen oder wohin sie gesendet werden, nicht unterstützen.

  Der Internet Slowdown startet am 10. September um 04:00 UTC und läuft bis um 03:59 UTC am 11. September (wann ist das in meiner Zeitzone?) Wenn Sie als Nutzer die "Laden"-Banner sehen, beachten Sie bitte, dass wir, im Zuge dieses Protests, keinen Einfluss auf die Seite selbst nehmen. Bereits bestehende Probleme mit dem Indexing, durch die Werke oder Lesezeichen vorübergehend aus den Listen verschwinden, können allerdings weiterhin auftreten.

  Falls Sie Fragen haben, lassen Sie uns dies bitte durch Kommentare wissen, so dass wir die Antworten mit anderen Nutzern teilen können. Und falls Sie US-BürgerIn sind, kontaktieren Sie bitte Ihre Repräsentanten und lassen sie wissen, dass Sie möchten, dass diese die Netzneutralität unterstützen.

 • OTW popiera neutralność internetu

  By Ania Kopertowska on Martedì, 9 September 2014 - 4:11pm
  Message type:
  Tag:

  To jest walka o sieć. Dryżuna Dostawców wydaje miliony, żeby zniszczyć otwarty internet. Zatrzymaj ich.

  OTW (Organizacja na Rzecz Twórczości Przeobrażonej) wspiera wiele inicjatyw dotyczących cyfrowych praw użytkowników w ramach naszego oddania prawom fanów do tworzenia i dzielenia się twórczością fanowską. Podczas gdy nasze starania skupiają się głównie na prawach autorskich, możliwość dostępu do prac może być utrudniona przez różne prawa i regulacje rządów z krajów całego świata.

  Biorąc pod uwagę historię rozwoju internetu, decyzje Stanów Zjednoczonych zwykle wywierają duży wpływ na dostęp nawet dla osób spoza USA. Każda ustawa wpływająca na dostęp do internetu może również oddziaływać na prace zawarte w Archive of Our Own – AO3 (Naszym Własnym Archiwum), informacje dostępne na Fanlore i naszą codzienną pracę zachowującą twórczość fanowską i wspomagającą kulturę fanów. Z tego powodu OTW uważa udział w obecnej walce o zachowanie neutralności internetu za ważny zarówno dla organizacji, jak i pojedynczych fanów.

  Jutro, 10-tego września, wiele organizacji i stron internetowych będzie pokazywało swoje wsparcie dla neutralności internetu poprzez wystawienie baneru z symbolicznym znaczkiem "ładowania", aby wspierać wezwanie do działania. Uczestniczące organizacje proszą swoich użytkowników ze Stanów Zjednoczonych o wysyłanie komentarzy do US Federal Communications Commission (FCC - Federalna Komisja Komunikacji Stanów Zjednoczonych), Kongresu i Białego Domu o tym, że nie wspierają wysiłku kablówek i firm telekomunikacyjnych, aby traktować zawartość internetu inaczej zważając na to skąd pochodzi i dokąd zmierza.

  Internet Slowdown (Spowolnienie Internetu) zaczyna się 10 września o 4:00 UTC i kończy 11 września o 3:59 (która to godzina w mojej strefie czasowej?) Kiedy zobaczycie "ładujący się" baner, pamiętajcie, że nie utrudniamy dostępu do strony w ramach protestu. Jednak wciąż mamy istniejące problemy z indeksowaniem, które mogą spowodować, że prace lub zakładki tymczasowo znikają z list.

  Jeśli masz jakieś pytania, zostaw je w komentarzu, abyśmy mogli podzielić się odpowiedziami z innymi użytkownikami. A jeśli jesteś mieszkańcem Stanów Zjednoczonych, skontaktuj się z twoimi reprezentatami i daj im znać, że chcesz, aby wspierali neutralność internetu.

 • OTW Supports Net Neutrality

  By Claudia Rebaza on Martedì, 9 September 2014 - 4:09pm
  Message type:
  Tag:

  This is the battle for the net. Team Cable is spending millions to destroy the open internet. Stop them.

  The OTW supports a number of issues surrounding users' digital rights as part of our commitment to the right of fans to create and share fanworks. While our efforts focus primarily on copyright law, the ability to access works can be affected by a variety of different laws and regulations by governments around the world.

  Given the history of the Internet’s development, decisions in the United States tend to have a broad impact on access even for non-U.S. residents. Any law affecting internet access may also have an impact on works hosted by AO3, information available on Fanlore, and our day-to-day work of preserving fan works and supporting fan culture. That is why the OTW feels that the current battle to preserve net neutrality is an important one for both our organization and individual fans to be involved in.

  Tomorrow, September 10th, a number of organizations and online sites will be showing their support for net neutrality by displaying a banner with a symbolic "loading" image in order to promote a call to action. Participating organizations are asking their users in the U.S. to send comments to the FCC, Congress, and the White House, saying that they don't support the effort by cable and telecom companies to treat internet content differently depending on where it's coming from or going to.

  The Internet Slowdown starts at 04:00 UTC on September 10th and runs until 03:59 September 11th (what time is that in my timezone?) When you see the “loading” banners, please be aware that we are not affecting site performance as part of this protest. However, we do still have existing issues with site indexing which may cause works or bookmarks to temporarily disappear from listings.

  If you have questions, please leave them as comments here so that we may be able to share those replies with other users. And if you are a U.S. resident, please contact your representatives and let them know you want them to support net neutrality.

 • OTW Legal Opposes Australian Copyright Proposal

  By Claudia Rebaza on Domenica, 7 September 2014 - 5:36pm
  Message type:

  Banner by Erin of a spotlight on an OTW logo with the words 'Spotlight on Legal Issues'

  OTW Legal, jointly with Creative Commons Australia, contributed a Submission to the Australian Government’s Online Copyright Infringement Discussion Paper (available as a PDF) recommending against a proposal by the Australian government expanding the definition of "authorisation" liability for internet service providers. This would mean that, even if they couldn't stop individual infringements by individual users, they could have to change how their services operated, such as by shutting off internet access for accused infringers or by filtering users' activity.

  As our submission states, "The Australian Government’s proposal poses significant risks to creativity, free expression, and the flow of information, knowledge, and culture. In practical terms, ISPs and other online intermediaries are not in a good position to monitor and enforce copyright infringement. Copyright law is complex, and many of the decisions intermediaries are being asked to make require difficult evaluations of fact and law. In particular, private intermediaries should not be tasked with identifying whether a given use is validly licensed or legitimately used under one of the limitations to copyright, including fair dealing."

  Our submission emphasised the complexities in takedown requests, citing multiple examples of improper takedowns under US DMCA regulation, including an instance in which "a frequent submitter of DMCA notices submitted a DMCA notice seeking removal of a screenshot of an online discussion criticizing him for submitting overreaching DMCA notices."

  The Media, Entertainment, and Arts Alliance, although at first supporting the government's proposal, later withdrew their support. "The MEAA represents a broad range of the creative industry including journalists, actors, dancers, photographers, and people in film and TV," but "the union said in a statement that it did not intend to have its support for the government's proposal to be intepreted as support for an internet filter."

  Dangers to innovation

  The OTW's position is that the Australian government's proposal creates a chilling effect. "Notices that incorrectly allege infringement for legitimate expression" are likely to frighten "ordinary creators and users of copyright expression" into self-censorship. "Educational institutions in particular are likely to be extremely risk-averse, despite the importance of critical commentary and engagement with existing knowledge and cultural works to education."

  By putting an undue burden on individual users, "ordinary speakers who lack access to traditional publishing venues" are unlikely to have "legal training or resources to defend themselves. Thus they are likely to go unchallenged, and the relevant speech permanently suppressed. The problem is especially acute for marginalized speakers, such as women and people of colour, who already face cultural pressures against speaking out and are less likely to contest takedown notices."


  OTW's Legal Advocacy project is part of the Organization for Transformative Works, a 501(c)(3) nonprofit organization. We exist entirely on the generosity of our donors. If you would like our work to continue, please consider donating today.

 • OTW Joins Project Secret Identity

  By Kiri Van Santen on Giovedì, 28 August 2014 - 4:30pm
  Message type:

  image of three super hero-style eye masks

  The OTW is partnering with the EFF, io9, Wattpad, The Baker Street Babes, The Harry Potter Alliance, and Southeastern Browncoats to sponsor Project Secret Identity, a cosplay photo campaign to raise awareness of how anonymity and privacy are key to free expression.

  Fans have long embraced pseudonyms. They allow us to participate in fandom without fear of harassment or discrimination in our offline lives. Project Secret Identity is an opportunity for us to advocate for ourselves and protect our right to anonymity.

  During Dragon Con in Atlanta, Aug. 29 – Sept. 1, you can either submit your cosplay photo with an Internet freedom slogan, or take a photo at one of the Secret Identity photo stations at the convention: EFF (Table 7 at the Hilton) or Southeastern Browncoats (Table #1000 at AmericasMart).

  You can also join the campaign from anywhere in the world by uploading your photo at the Project's website. We hope you'll take part!

 • Legal Advocacy (Juridisk Rådgivning)

  By Ulrika A on Domenica, 24 August 2014 - 12:37am
  Message type:
  Tag:

  OTW (Organisationen för Transformativa Verk) anser att verk skapade av fans är kreativa och transformerande, kärnan av tillåten användning, och kommer därför att vara proaktiva för att beskydda och försvara dessa verk från kommersiellt utnyttjande och juridisk utmaning.

  Denna hjälp kommer inte att vara begränsad till de fans och verk med direkt koppling till OTW.

  Våra arbeten inkluderar:

  Cindy Lee Garcia v. Google, Inc.,YouTubeLLC, et al., och Nakoula Basseley Nakoula

  • Amicus Brief, Garcia v Google (PDF, engelskspråkig); framlagd den 14:e april, 2014.
  • OTW samarbetade med Floor64 (operatör för TechDirt) för att framlägga en amicus där man ber domstolen att på nytt överväga sitt beslut med hänsyn till att även om beslutet kan komma att skapa ett gott resultat i just det här specifika fallet så skapar det en vedervärdig regel som i längden kommer att skada yttrandefriheten på Internet.

   Fallet handlar om omfånget och appliceringen av DMCA och sektion 230 i den amerikanska Communications Decency Act som tillsammans skyddar värdarna för materialet — som YouTube, AO3 med flera — från att hållas som ansvariga för vad deras användare publicerar.

  Uttalanden till den Europeiska Kommissionen

  • Uttalanden inskickade av OTW (PDF, engelskspråkig)
  • I februari 2014 registrerade OTWs juridiska kommitté OTW i Europeiska Unionens Öppenhetsregister och framlade ett förslag till den Europeiska Kommissionen i svar på deras anrop för uttalanden angående en möjlig EU-bunden upphovsrättsreform.

  Stephanie Lenz, v. Universal Music Corp., Universal Music Publishing, Inc., och Universal Music Publishing Group

  • Amicus Brief, Lenz v Universal (PDF, engelskspråkig); framlagd den 13:e december, 2013.
  • OTW arbetade tillsammans med Public Knowledge and International Documentary Association, representerade av Stanford Fair Use Project, för att lämna in denna amicus.

   Den förklarar hur ogrundade anklagelser om upphovrättsintrång skadar tillåten användning och lagligt tal genom att visa på ett ihållande missbruk av DMCA-anmälningar. Författningen kräver att insändaren av nedtagningsanmälan kan bekräfta, under straff av mened, att användningen inte är “tillåten enligt lag” och bestraffar missvisande framställningar. Som resultat så argumenterar vi att det enligt lagen krävs att rättighetsägarna har goda skäl att ifrågasätta i fall användningen är i tillåten innan de utfärdar en anmälan enligt DMCA — och att man borde bestraffa de som har ett “skjut först, fråga sen”-tillvägagångssätt, så som Universal hade med Ms. Lenz’s video.

  Uttalanden till PTO/NTIA

  • Uttalanden inskickade av OTW (PDF, engelskspråkig)
  • I oktober 2013 sökte amerikanska U.S. National Telecommunications and Information Administration (NTIA) och U.S. Patent and Trademark Office (PTO) offentliga kommentarer anträffande problem med upphovsrättspolicyn, inklusive de rättsliga ramarna för skapandet av remixer. Våra advokater använde sig av berättelser inskickade av fans för att förklara för dessa myndigheter, som sannolikt kommer att föreslå ny lagstiftning om upphovsrätt, varför all förändring inom upphovsrättslagarna bör stödja friheten att skapa transformativa arbeten.

   OTWs juridiska medarbetare Rebecca Tushnet infann sig även i en panel vid konferensen Legal Framework for Remixes den 12:e december 2013 och de ombads tala till dessa myndigheter angående samma offentliga process. (Hon börjar tala vid 33 minuters punkten).

  Fox Broadcasting Company, Inc., Twentieth Century Fox Film Corp., och Fox Television Holdings v. Dish Network L.L.C. och Dish Network Corporation

  • Amici Brief, Dish v. ABC (PDF, engelskspråkig); framlagd den 24:e januari, 2014.
  • Amicus Brief, Fox vs. DISH (PDF, engelskspråkig); framlagd den 24:e januari, 2013.
  • OTW framlade en amicus brief, tillsammans med Electronic Frontier Foundation och Public Knowledge, där de argumenterar att:
   “Lagen för tillåten användning ger inte upphovsrättsinnehavarna absolut kontroll över användningen av deras skapelser. Distriktsrätten följde en klar föregående och sund policy när den fann att användarna av Dish’s Ad Hopper inte inkräktar på Fox’s exklusiva rättigheter, att Dish troligtvis inte skulle kunna hållas ansvarig för dess kunders användning, och att Fox inte lidit någon permanent skada.
   Denna domstol bör bekräfta distriktsrättens föreläggande, men tydliggöra att Dish’s mellanliggande kopiering är en tillåten användning.”

  Ansökan till Copyright Office för att förnya DMCA-undantag för skapare av icke kommersiella remixer, 2011 - 2012

  Ryan Hart vs. Electronic Arts, Inc.

  • Amicus Brief, Ryan Hart vs. Electronic Arts, Inc. (PDF, engelskspråkig); framlagd den 23:e maj, 2012.
  • OTW skickade in en amicus brief, tillsammans med Digital Media Law Project och International Documentary Association samt tio stycken juridik professorer, där de argumenterar att EAs användning av data/information om amerikanska fotbollsspelare i videospel täcks av det första tillägget till amerikanska konstitutionen (First Amendment). Både EA och allmänheten har ett starkt intresse i att kunna nyttja det första tillägget till amerikanska konstitutionen för att kunna använda sig av faktauppgifter så som spelares längd, vikt, spelarnummer och lag i kreativa skapelser.

  Salinger v. Colting

  Ansökan till Copyright Office i stöd för DMCA-undantag för skapare av icke kommersiella remixer, 2008- 2009

  EFF ansökte till Library of Congress om ett DMCA-undantag för att tillåta utdrag av klipp från DVD:er för användning i icke kommersiella remix-videor, så som fanvideor, så att dessa kan ses som tillåten användning. OTW (samt massor av fanvideoskapare) assisterade under förberedelserna av denna ansökan.

  OTW skickade in ett kommenterande uttalande till stöd för EFFs förslag angående DMCA-undantag för fanvideoskapare och andra icke kommersiella remix-videoskapare.

  Den 22:a juni efterfrågade Copyright Office ytterligare information från OTW och andra grupper som vittnade under DMCA Anticircumvention förhöret under den 6-8 maj. (Dessa förhör var utformade för att presentera vittnesmål med stöd både för och emot DMCA-undantag för lärare utöver filmstudie-professorer (inkluderande lärare inom grund- och gymnasieskolan), dokumentärfilmskapare, fanvideoskapare samt andra icke kommersiella remix-videoskapare.) Dessa kompletterande frågor handlade om DVD- och skärmdumpnings mjukvaror.

  Copyright Office skickade ut en andra runda av kompletterande frågor den 22:a augusti, 2009. OTW samarbetade med Electronic Frontier Foundation, ett antal biblioteksföreningar (ALA, AALL, ARL, ACRL), film- och mediaprofessorer, samt dokumentärfilmskapare och deras organisationer, på ett gemensamt svar.
  Vi arbetade även tillsammans med EFF på ett separat svar, specifikt för att ta upp de särskilda behov som fanvideoskapare och andra remix-artister har; se nedan.

 • OTW Legal Represents Fans at Roundtable

  By Kiri Van Santen on Lunedì, 18 August 2014 - 5:44pm
  Message type:

  Banner by Erin of a spotlight on an OTW logo with the words 'Spotlight on Legal Issues'

  The OTW's Legal Committee has been representing fans in a series of discussions dubbed "The Green Paper Roundtable", which are part of the U.S. National Telecommunications and Information Administration (NTIA) and the U.S. Patent and Trademark Office (PTO)'s efforts to seek public comments on copyright policy issues.

  The OTW's earlier participation led to our team having a seat in these ongoing discussions to advise the NTIA/PTO on a legal framework for the creation of remixes.

  The USPTO has posted the video and transcript of its Los Angeles Green Paper roundtable which was held on July 29. Unfortunately, the transcript is not of the best quality though it may be helpful to some.

  The remix panel, which the OTW participated in, is the second panel of the morning (starting at about 1:56:00 of the morning video).

  Praise for the OTW and Fans' Participation

  Mitch Stoltz of the Electronic Frontier Foundation gave a shoutout to the OTW's Green Paper submission linked above:

  "I was moved by the passion of a lot of the advocates on this panel on all sides of this issue and I'm moved by art and creative work of all kinds. I want to ask everyone here and everyone watching online that if you too are moved by creative work and the passion of the people who create it is to take another look at the green paper comments submitted by the Organization for Transformative Works.

  This was pages and pages of incredibly moving personal stories about people, and these are, for the most part, marginalised people. These are women, these are people of colour, these are new Americans, these are LGBT, using fanwork, using video and writing and music and other media and using mainstream creative work to talk back to popular culture, to participate in popular culture, to enrich it and maybe to change it, and I was moved to tears by some of these stories. These are folks who, most of them will never be able to afford the hourly rates of Dina [LaPolt] or Jay [Cooper] or even lesser attorneys. Some of them will, some of them will probably become mainstream artists and in so doing change our culture for the better. Most won't, certainly they don't right now.

  I will encourage everyone, and I encourage the task force and the copyright office to take another look at those comments and once you have I think there is no way that anyone would be able to come back to the task force and say that these people are not creative, that they are not creators, that they don't contribute to our shared culture, that they don't deserve the same protection and the same freedom that our laws give to mainstream artists. Thank you."

  You can view his comment at 3:35:25 of the afternoon video.

  Standing Against Barriers to Speech

  Betsy Rosenblatt of the OTW also said:

  "I think we're looking at two very competing rights. One is the right to control what happens with your work. The other is the right of speech. And, as Jay pointed out, many people struggle for years to hone their crafts. Many of those people who are struggling for years to hone their crafts are doing so by playing cover songs, for example, or by making mash-ups through which they learn editing skills, video skills, that sort of thing. And licensing not only prices many of these struggling artists out of creation, but also breeds censorship, as I think the examples highlight. Naturally, Steven Tyler doesn't want people using his music, in that particular example, but that's exactly why we have fair use, to allow people to make commentary without getting his permission.

  Legal uncertainty permits over-reaching by copyright holders, and, particularly in concert with the digital millennium copyright act notice and takedown procedure, can be used to suppress commentary or criticism by playing on the risk aversion—the rational risk aversion—of intermediaries who don't want their safe harbour taken away. And uncertainty also disproportionately chills speech by the smallest and least privileged speakers. Our fair use regime generally favours transformative non-commercial speech, so generally would favour—and we hear this all the time, this isn't just the Organization for Transformative Works saying it—generally favours the sort of remix embodied in, the sort of mash-up embodied in fanworks and fan cultures, but when paired with the burden-shifting regime of the DMCA, ends up being very chilling because it moves the burden of proving non-infringement to the remix artists and away from proving infringement to the copyright owners.

  What that means is it harms those who already face financial or social barriers to speech, or having difficulty finding or paying for legal services. As an example, we at the OTW get e-mails and calls from men who say 'I got a takedown notice. I'm going to fight it. Help me.' We get calls and e-mails from women who say "'I'm afraid to post my 'My Little Pony' fiction because I'll get kicked off the internet.' Those are very different reactions to the same law based on the amount of privilege that they have going in. So I have some concrete suggestions for how to approach this. Remix creators need to know that they have a right to create without permission, and they don't just exist at the sufferance of copyright owners. And the law should expressly permit non-commercial remix through doctrines very much like what we have now—fair use, safe harbours. But—and these should be flexible—but not permit the sort of uncertainty we have now. For example, they shouldn't make remix illegal, as 1201 would, if not for the copyright office exemptions provided in 2010 and 2012. And we should seriously consider the possibility of a specific safe harbour for non-commercial remix as Canada has."

  You can view Betsy's statement at 2:24:10 of the morning video.


  OTW's Legal Committee works on behalf of fans and fandom to make sure our voices are represented in these important discussions, and we will continue to update you on these developments. As part of the Organization for Transformative Works, a 501(c)(3) non-profit organization, OTW Legal exists entirely on the generosity of our donors. If you appreciate their work, please consider donating today.

 • OTW files amicus brief in Capitol Records vs Vimeo

  By Janita Burgess on Giovedì, 31 July 2014 - 5:11pm
  Message type:

  OTW Spotlight on Legal

  Together with a number of allies, OTW's Legal Committee filed an amicus brief Wednesday in the U.S. Second Circuit Court of Appeals in the case of Capitol Records v. Vimeo. The case began when the record labels sued Vimeo, alleging that a number of fanworks hosted on Vimeo's site infringed the record companies' copyrights.

  At this stage of the case, the question before the court has to do with the Digital Millennium Copyright Act (DMCA)'s "safe harbor" provision, which protects content hosts like Vimeo (and the AO3) from copyright liability for material posted by their users. Specifically, the court is addressing what constitutes "red flag" knowledge of infringing material that would require the hosting service to remove the material even without receiving a takedown notice. In the brief, the OTW and its allies argue, among other things, that the standard set by the trial court would place unreasonably high demands on sites that host user generated content and would chill valuable speech protected by the fair use doctrine.

  One of our partners, the EFF, has posted about the filing, stating "The safe harbors are critical to the Internet's success as a forum for innovative art, discussion, and expression of all kinds, forestalling crippling litigation that would force most websites to close their doors. Yet the district court created new liability, contrary to the law and the intent of Congress."

  Our joint brief highlights the value of fanworks and remix creativity, and explains how increasing liability for content hosts would chill creativity and undermine the objectives of the DMCA's safe harbor provisions, saying:

  "The burden would be especially significant for the many small and nonprofit platforms that host remix videos. Such videos often include music from a variety of sources, but the staff that run these sites won’t necessarily be music specialists able to determine when a given track was recorded. Indeed, many remix videos include multiple tracks, making the task still more challenging. The effect of this significantly increased cost and burden, combined with the accompanying uncertainty about potential liability for pre-1972 audio, would almost inevitably be to chill investment in or development of innovative services that might include such content. That chill, in turn, will inevitably stifle the creative works that depend on those services to reach an audience."

  We will keep fans informed on future developments in this case.

 • Legal Advocacy (Wsparcie Prawne)

  By Ania Kopertowska on Venerdì, 25 July 2014 - 6:55pm
  Message type:
  Tag:

  OTW (Organizacja na rzecz Twórczości Przeobrażonej) wierzy, że prace fanowskie należą do kreatywnej twórczości przeobrażonej - co zalicza je do tworów typu fair use. Dlatego też aktywnie chronimy fanów przed komercyjnym wyzyskiem i zarzutami prawnymi. Pomagamy w tej sposób wszystkim, nie tylko tym bezpośrednio związanym z OTW.

  Nasze działania obejmują:

  Cindy Lee Garcia v. Google, Inc.,YouTubeLLC, et al., i Nakoula Basseley Nakoula

  • Opinia Prawna, Garcia vs Google (PDF); wydana 14 kwietnia 2014 r.
  • OTW nawiązała współpracę z Floor64 (obsługującym TechDirt), aby wydać opinię proszącą sąd o ponowne rozważenie decyzji w świetle faktu, że - pomimo iż decyzja ta może mieć pozytywne rezultaty - to w tym konkretnym przypadku tworzy ona fatalne prawo, które skrzywdzi swobodę ekspresji w Internecie. Sprawa ta dotyczy zakresu i zastosowania klauzuli safe harbor w DMCA i ustępu 230 Ustawy Communications Decency, które wspólnie chronią hostów treści — takich jak Youtube, Archive of Our Own – AO3 (Nasze Własne Archiwum) i wielu innych — przed ponoszeniem odpowiedzialności za to, co publikują ich użytkownicy.

  Wysyłanie komentarzy do Komisji Europejskiej

  • Komentarze nadesłane przez OTW (PDF)
  • W lutym 2014 roku Komisja Pomocy Prawnej OTW zarejestrowała organizację w Rejestrze służącym przejrzystości Unii Europejskiej i złożyła wniosek w odpowiedzi na wezwanie Komisji Europejskiej o komentarze w związku z potencjalnymi reformami odnośnie ochrony praw autorskich w Unii Europejskiej.

  Stephanie Lenz, vs. Universal Music Corp., Universal Music Publishing, Inc., i Universal Music Publishing Group

  • Opinia Prawna, Lenz vs Universal (PDF); wydana 13 grudnia 2013 roku.
  • OTW nawiązała współpracę z Public Knowledge i z International Documentary Association, reprezentowaną przez Stanford Fair Use Project, aby wydać opinię prawną. Wyjaśnia się w niej, że bezpodstawne zarzuty naruszania prawa autorskiego krzywdzą prawo fair use (dozwolony użytek) i wolność słowa poprzez dokumentowanie uporczywego nadużycia ostrzeżeń DMCA. Statut wymaga aby nadawca ostrzeżenia o zamknięciu potwierdził pod karą krzywoprzysięstwa, że użytek nie jest “zautoryzowany przez prawo;” przekłamania są karane. W rezultacie dowodziliśmy, że prawo wymaga odpowiednich podpór aby stworzyć przekonanie o dobrej wierze względem tego, czy użytek jest dozwolony, przed wydaniem osrzeżenia z tytuły DMCA - powinno równiez karać tych, którzy wykazują podejście “najpierw strzelaj a potem pytaj,” jak zrobił to Universal w stosunku do videa pani Lenez.

  Wysłanie komentarzy do PTO/NTIA

  • Komentarze nadesłane przez OTW (PDF)
  • W październiku 2013 r. U.S. National Telecommunications and Information Administration (NTIA) i U.S. Patent and Trademark Office (PTO) poszukiwały publicznych komentarzy na temat problemów z polityką prawa autorskiego wraz ze strukturą prawną dla tworzenia remiksów. Nasi adwokaci użyli historii nadesłanych przez fanów aby wyjaśnić placówkom, które prawdopodobnie przedstawią nowe ustawy dotyczące prawa autorskiego, dlaczego jego zmiana powinna faworyzować wolność w tworzeniu twórczości przeobrażonej.

   Pracownica OTW Legal (Pomocy Prawnej OTW), Rebecca Tushnet, pojawiła się również na panelu dotyczącym Struktury Prawnej dla Remiksów, którego członków zaproszono, aby złożyli zeznania wyżej wymienionym organizacjom w związku z procesem dotyczącym publicznych komentarzy 12 grudnia 2013 r. (Zaczyna mówić w 33 minucie).

  Fox Broadcasting Company, Inc., Twentieth Century Fox Film Corp., i Fox Television Holdings vs. Dish Network L.L.C. and Dish Network Corporation

  • Opinia Prawna, Dish v. ABC (PDF); wydana 24 stycznia 2014 r.
  • Opinia Prawna, Fox vs. DISH (PDF); wydana 24 stycznia 2013 r.
  • OTW, wspólnie z Electronic Frontier Foundation i Public Knowledge, nadesłała opinię prawną dowodzącą, że "Prawo autorskie nie zapewnia jego posiadaczowi, jak np. Fox, całkowitej kontroli nad użytkowaniem jego prac. Sąd Okręgowy postępował według jasnego precedensu i zasadnej polityki, kiedy dowiedział się, że użytkownicy Ad Hopper Disha nie naruszają praw na wyłączność Foxa; że Dish najprawdopodobniej nie poniesie odpowiedzialności za działanie swoich klientów; oraz, że Fox nie doznał żadnej nieodwracalnej szkody. Sąd ten powinien podtrzymać polecenie sądu okręgowego, ale również wyjaśnić, że pośrednie kopiowanie Dish jest dozwolonym użytkiem".

  Petycja do Copyright Office aby odnowić wyjątek od DMCA dla twórców niekomercyjnych remiksów, 2011 - 2012

  • Komentarz Electronic Frontier Foundation (PDF), przesłany 2 grudnia 2011 r. Członkowie OTW Rebecca Tushnet, Rachael Vaughn i Francesca Coppa pracowali razem z EFF, aby przesłać propozycję wznowienia i rozszerzenia wyjątku od DMCA dla Niekomercyjych Remiksów.
  • Komentarz Zwrotny w imieniu OTW (PDF), wspierający wystosowaną przez EFF propozycję wyjątku od DMCA dla viderów i innych autorów remiksów; przesłany 2 marca 2012 r. Pracownicy Pomocy Prawnej OTW Rachael Vaughn i Rebecca Tushnet współpracowały z członkami Pomocy Prawnej i viddingu, aby stworzyć Odpowiedź wspierającą propozycję EFF; EFF wysłało również własny Komentarz zwrotny (PDF) w celu wsparcia różnych wyjątków, włączając w to wyjątek dla niekomercyjnych remiksów.
  • Poprawiony Test Suite of Fair Use Video (Zestaw Testów dla Dozwolonego Użytku Video) zawiera porównanie między materiałem filmowym zebranym dzięki ripom z DVD a screen capture.
  • Francesca Coppa, Rebecca Tushnet i Tisha Turk zeznają przed Biblioteką Kongresu Stanów Zjednoczonych, 4 Czerwca 2012; Tisha Turk przedstawia dowody rzeczowe w naszej pierwszej Image Gallery (Galerii Obrazów) demonstrujące różnicę w jakości pomiądzy źródłami DVD-ripped i screen captured.
  • Odpowiedź na dowody rzeczowe DVD CCA wspierające screencapture, wysłana 2 sierpnia 2012 r.; zobacz posiadany przez OTW drugi zestaw dowodów rzeczowych w naszej drugiej Galerii Obrazów.

  Ryan Hart vs. Electronic Arts, Inc.

  • Opinia Prawna, Ryan Hart vs. Electronic Arts, Inc.; wydana 23 maja 2012 r.
  • OTW wysłała opinię prawną razem z Digital Media Law Project, International Documentary Association i dziesięcioma profesorami prawa, dowodzącą, że użycie przez EA danych/opisów graczy footballu amerykańskiego, będących studentami, w grach jest objęte Pierwszą Poprawką. EA i społeczeństwo są bardzo zainteresowani Pierwszą Poprawką jeśli chodzi o możliwość zawierania faktycznych informacji - takich, jak wzrost graczy, ich waga, numer koszulki oraz drużyna - w pracach twórczych.

  Salinger vs. Colting

  Petycja do Copyright Office w kwestii wyjątku od DMCA dla twórców niekomercyjnych remiksów, 2008- 2009

  EFF złożyła podanie o wyjątek od DMCA do Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych. Wyjątek ten pozwalałby na traktowanie użycia klipów z DVD w niekomercyjnych remiksach video, takich jak fanvids, jako dozwolonego użytkowania. OTW (oraz wielu vidderów) brało udział w przygotowaniu podania.

  OTW przesłała komentarz zwrotny wspierający wyjątek od DMCA zaproponowany przez EFF dotyczący vidderów i innych twórców remiksów.

  22 czerwca Copyright Office zażadało dodatkowych informacji od OTW oraz innych grup, które zeznawały podczas Przesłuchań DMCA mających zapobiec obejściu prawa, odbywających się 6-8 maja. (Przesłuchania te miały na celu rozważyć zeznanie na rzecz i przeciw wyjątkom od DMCA dla wychowawców z pominięciem profesorów filmoznawstwa (wliczając w to nauczycieli K-12), twórców filmów dokumentalnych oraz vidderów i innych niekomercyjnych twórców remiksów.) Pytania uzupełniające dotyczyły oprogramowania potrzebnego do DVD i screen capture.

  The Copyright Office rozesłało 22 sierpnia 2009 r. drugi zestaw pytań uzupełniających. OTW, we współpracy z Electronic Frontier Foundation, szeregiem stowarzyszeń (ALA, AALL, ARL, ACRL), profesorami mediów i filmoznawstwa oraz twórcami filmów dokumentalnych i ich organizacjami, stworzyło wspólną odpowedź. Byliśmy również, razem z EFF, współautorami osobnej odpowiedzi, by zadresować w szczególności potrzeby vidderów i innych twórców remiksów; wgląd poniżej.

Pagine

Subscribe to Assistenza legale