Событие

 • Verden uden OTW

  Опубликовал(а) Oriontsuki в пятницу, 9 октября 2015 - 3:48pm
  Тип новости:

  Enhver trope til enhver smag

  I en verden uden medlemmer og donorer, hvis støtte gør vores arbejde muligt, kunne OTW (Organisationen for Transformative Værker) ikke eksistere. Og hvis OTW ikke eksisterede, kunne de projekter, som organisationen har gennemført de sidste otte år, ikke støtte fans, fanværker og fandoms nu og i fremtiden.

  Støt OTW nu!

  Uden OTW ville der først og fremmest ikke være noget Archive of Our Own – AO3 (Vores Eget Arkiv). AO3 er et af de to største fanværksarkiver på nettet, og det eneste, hvis eneste begrænsning af fanværker er, at de ikke overtræder amerikansk lovgivning. AO3 er det eneste fanværksarkiv med et dedikeret juridisk hold i ryggen til at forsvare dets fanværker mod anmodninger om nedtagning, da OTW har gjort det klart, at det anser fanværker for at være transformative værker, og transformative værker er fuldt ud lovlige.

  Uden OTW ville det juridiske hold, der svarer på anmodninger om nedtagning på Arkivet, aldrig være blevet samlet, og al den anden juridiske støtte, holdet har ydet, ville aldrig have fundet sted. OTW’s juridiske hold har søgt om fritagelse fra DMCA-lovgivningen hos det amerikanske ministerium for ophavsret i forbindelse med vidding-praksisser. De er gået forrest i samarbejdet med organisationer, hvis interesser overlapper OTW’s, når det kommer til at forsvare brugerrettigheder og arbejdet for en reform af ophavsrettigheder verden over. De har endda hjulpet folk med at vidne om fandom og fanværker i den amerikanske Kongres – og det er bare hvad, de har opnået i år!

  Uden OTW ville adskillige udsatte fandomarkiver være gået i glemmebogen på grund af døde links, kun tilgængelige for folk, der kender til Wayback Machine, hvis siderne da overhovedet var en del af dette. Takket være OTW’s Open Doors (Åbne Døre)-komité har udsatte fanarkiver fra internettets tidligste dage og fremefter været i stand til at flytte til AO3, hvor værkerne vil blive bevaret til fremtidige fans. Åbne Døre har også assisteret mange fans ved at donere årtiers printarkiver til Iowa Universitets særlige samlinger.

  Uden OTW ville det ledende tidsskrift for fanstudier ikke være et redaktionelt uafhængigt, peer-reviewed, online, frit tilgængeligt tidsskrift. Transformative Works and Cultures – TWC (Transformative Værker og Kulturer) er et innovativt rum, hvor peer-reviewede, akademiske artikler står side om side med essays af fans, og hvor fandom, fans og fanværker bliver behandlet som emner, der er værd at diskutere. Lige så vigtigt er det, at TWC har sørget for et sted, hvor fankulturforskere har haft mulighed for at fortælle historierne om transformative værker, og dermed svare igen på disses udviskning fra mainstream fortællinger om "remix-kultur".

  Det korte af det lange er, at uden OTW ville fandom og fans ikke have en dedikeret platform i online, juridiske og offline rum. OTW blev grundlagt med den overbevisning, at fandom og fanværker er legitime, og at den bedste måde at sikre deres beskyttelse og støtte, var at udføre dette arbejde selv. Otte år senere er dette mere sandt end nogensinde.

  Hvad sikrer vores nuværende univers fra at tage en drejning mod en mørkere tid, hvor OTW ikke eksisterer? Støtten fra vores donorer og medlemmer.

  Støt OTW's arbejde, og donér i dag!

  – Andrea Horbinski, OTW’s bestyrelse

  Dette nyhedsindlæg blev oversat af OTW's frivillige oversættere. Vil du vide mere om vores arbejde, kan du besøge Oversættelsessiden på transformativeworks.org.

 • El mundo sin la OTW

  Опубликовал(а) Annachiara Traverso в пятницу, 9 октября 2015 - 3:48pm
  Тип новости:

  Diferentes tropos para diferentes grupos

  La OTW (Organización para las Obras Transformativas) no existiría en un mundo sin miembros y donantes, ya que son quienes hacen su trabajo posible. Si la OTW no existiera, los proyectos realizados los últimos ocho años no estarían para apoyar a lxs fans, a las obras de fans y al fandom ahora y en el futuro.

  ¡Apoya a la OTW ahora!

  Primero que nada, sin la OTW no existiría el Archive of Our Own – AO3 (Un Archivo Propio). El AO3 es uno de los dos archivos de obras de fans más grandes en la red, y es el único cuya única restricción para las obras de fans es que no violen la ley de los EE.UU. El AO3 es el único archivo de obras de fans que, junto a un dedicado equipo legal, protege las obras de fans ante solicitudes de retiro de contenido. La OTW ha dejado en claro que cree que las obras de fans son transformativas y por lo tanto completamente legales.

  Sin la OTW, el equipo legal que responde a las solicitudes de retiro de contenido del Archivo nunca se habría armado, y el resto del trabajo de asesoría legal que ha hecho nunca habría ocurrido. El equipo legal de la OTW ha solicitado excepciones a la DMCA para las prácticas de vidding ante la Oficina de Derechos de Autor de los EE.UU. Ha encabezado el trabajo con otras organizaciones cuyos intereses se superponen con los de la OTW para defender los derechos de lxs usuarixs y abogar por la reforma de los derechos de autor en el mundo entero. Ha ayudado a gente a testificar sobre el fandom y las obras de fan ante el Congreso de los EE.UU. — ¡y eso es sólo lo que han logrado este año!

  Sin la OTW, docenas de archivos de fandom en riesgo habrían quedado en el limbo de los enlaces muertos, accesibles sólo para aquellas personas que conocen la Wayback Machine, si es que esos sitios fueron incluidos ahí. Gracias al comité Open Doors (Puertas Abiertas) de la OTW, archivos de fans de los primeros días de la internet que estaban en riesgo se han trasladado al AO3, donde las obras que albergaron serán conservadas para fans futurxs. Open Doors también ha ayudado a muchxs fans a donar décadas de archivos impresos a las colecciones especiales de la Universidad de Iowa.

  Sin la OTW, la principal revista académica de estudios de fan no tendría independencia editorial, revisión por pares o acceso libre en línea. Transformative Works and Cultures – TWC (Obras y Culturas Transformativas) es un espacio innovador en el cual se presentan artículos académicos revisados por pares junto con ensayos de fans, y en el cual el fandom, lxs fans y las obras de fan se tratan como tema digno de discusión. De igual forma, TWC ha brindado un lugar donde lxs fans investigadorxs o expertxs han sido capaces de contar las historias de los fandoms de obras transformativas y así resistir ser borrados de las narrativas dominantes acerca de la “cultura del remix”.

  En pocas palabras, sin la OTW el fandom y lxs fans no tendrían una plataforma dedicada en espacios en línea, legales, académicos, y físicos fuera de la internet. La OTW fue fundada con la convicción de que las obras de fan y el fandom son legítimos y que la mejor manera de asegurarse de que sean protegidos y apoyados era hacer el trabajo nosotrxs mismxs. Ocho años después, eso es más cierto que nunca.

  ¿Qué evita que nuestro universo actual se convierta en esta terrible línea de tiempo donde la OTW no existe? El apoyo de quienes donan y de nuestrxs miembros.

  ¡Apoya el trabajo de la OTW y dona hoy!

  – Andrea Horbinski, Junta de la OTW

  Esta publicación fue traducida por el equipo de traducción de la OTW. Si deseas saber más acerca de nuestro trabajo, visita la página de Traducción en transformativeworks.org.

 • O Mundo Sem a OTW

  Опубликовал(а) Sofia в пятницу, 9 октября 2015 - 3:47pm
  Тип новости:

  A Cada Fã o Seu Tropo - Campanha de Angariação de Membros - Outubro de 2015

  Num mundo sem os membros e dadores cujo apoio torna o seu trabalho possível, a OTW (Organização para Obras Transformativas) não poderia existir. E, se a OTW não existisse, os projetos que tem realizado nos últimos oito anos não poderiam ter apoiado fãs, obras de fãs e fandoms, agora e no futuro.

  Apoie a OTW agora!

  Sem a OTW, antes de mais, não haveria um Archive of Our Own – AO3 (O Nosso Próprio Arquivo). O AO3 é um dos dois maiores arquivos de obras de fãs na web e é o único que tem apenas uma limitação nas obras de fãs, a de não violar a lei dos EUA. O AO3 é o único arquivo de obras de fãs com uma equipa legal empenhada em defender as suas obras de fãs contra notificações de retirada, porque a OTW tornou claro que acredita que as obras de fãs são transformativas e que obras transformativas são completamente legais.

  Sem a OTW, essa equipa legal que responde a notificações de retirada no AO3 nunca teria sido reunida e todo o seu trabalho de advocacia legal nunca teria acontecido. A equipa Legal da OTW tem submetido isenções do DMCA para práticas de criação de vídeos ao Departamento de Direitos de Autor dos EUA. A equipa impulsionou o trabalho com organizações de interesses comuns aos da OTW para defender os direitos de utilizador e a reforma de direitos de autor em todo o mundo. Até já ajudaram pessoas a testemunhar sobre fandoms e obras de fãs no Congresso dos EUA — e tudo isto são apenas coisas que conseguiram fazer este ano!

  Sem a OTW, dezenas de arquivos de fandom em risco teriam caído no esquecimento de links que não funcionam, acessíveis apenas a pessoas que saibam sobre a Wayback Machine, se esses sites tivessem lá sido incluídos. Graças ao comité Open Doors (Portas Abertas) da OTW, os arquivos de fandom em risco dos primórdios da internet e até hoje têm a oportunidade de serem transferidos para o AO3, onde as obras que alojavam serão preservadas para fãs no futuro. O Open Doors têm também ajudado fãs a doar décadas de arquivos impressos às coleções especiais da Universidade do Iowa.

  Sem a OTW, o jornal líder dos estudos de fãs não seria um jornal editorialmente independente, revisto por pares, online e de acesso livre. A Transformative Works and Cultures – TWC (Culturas e Obras Transformativas) é um espaço inovador onde são publicados artigos académicos revisto por pares em conjunto com dessertações de fãs e no qual fandoms, fãs e obras de fãs são tratados como dignos de serem discutidos. De forma igualmente importante, a TWC tem oferecido um espaço onde pessoas académicas e fãs têm podido contar as histórias das fandoms de obras transformativas, lutando contra o seu apagamento nas narrativas dominantes acerca da “cultura remix”.

  Sem a OTW, em suma, fandoms e fãs não teriam uma plataforma dedicada em espaços online, legais, académicos e offline. A OTW foi fundada com base na crença de que fandoms e obras de fãs são legítimas e de que a melhor forma de garantir a sua proteção e apoio seria tomando todo esse trabalho nas nossas próprias mãos. Oito anos mais tarde, tal é mais verdadeiro que nunca.

  O que é que impede o nosso universo atual de se transformar na linha de tempo mais sombria de todas em que a OTW não existe? O apoio dos nossos membros e de todos os que doam para nós.

  Apoie o trabalho da OTW e faça um donativo hoje!

  – Andrea Horbinski, Direção da OTW

  Este artigo de notícias foi traduzido pela equipa voluntária de tradução da OTW. Para saber mais sobre o nosso trabalho, visitaa página de Tradução em transformativeworks.org.

 • Svět bez OTW

  Опубликовал(а) Oriontsuki в пятницу, 9 октября 2015 - 3:47pm
  Тип новости:

  Všichni máme své oblíbené zápletky

  OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) by nemohla existovat bez podpory svých členů a dárců, díky nimž může OTW vykonávat svou práci. A kdyby OTW neexistovala, projekty, na kterých v posledních osmi letech pracovala, by také neexistovaly a nemohly by tak nyní a v budoucnu podporovat fanoušky, fanouškovskou tvorbu a fandomy.

  Podpořte OTW právě teď!

  Bez OTW by tu především nebyl Náš vlastní archiv - AO3 (Náš vlastní archiv). AO3 je jedním ze dvou největších archivů fanouškovské tvorby na internetu a jediným archivem, jehož podmínkou pro tuto tvorbu je pouze to, aby neporušovala zákony Spojených států amerických. AO3 je také jediným archivem se svým vlastním právním týmem, který pomáhá chránit fanouškovskou tvorbu před žádostmi o její odstranění. OTW dala jasně najevo, že fanouškovská tvorba je tvorba transformativní a jako taková je naprosto legální.

  Bez OTW by tento právní tým nikdy nevznikl a veškerá práce, kterou odvedl a stále odvádí, by také neexistovala. Byl to právě právní tým OTW, který požádal americký Úřad pro autorská práva o výjimky pro fanouškovskou video tvorbu v rámci DMCA (Digital Millennium Copyright Act). Jsou průkopníky ve spolupráci s ostatními společnostmi, jejichž zájmy se shodují s OTW - například ochrana uživatelských práv nebo snaha o prosazení reforem autorských práv po celém světě. Pomohli dokonce lidem vypovídat o fandomu a fanouškovské tvorbě před Kongresem Spojených států - a to všechno jsou projekty, které uskutečnili jen v průběhu tohoto roku!

  Bez OTW by spousty ohrožených fanouškovských archivů zaniklo v internetových hlubinách zapomění; přístupné snad jen těm, kteří znají Wayback Machine (databáze, která archivuje webové stránky), pokud byly do této databáze vůbec přidány. Díky dalšímu z výborů OTW, Open Doors (Otevřené dveře), se ohrožené archivy, často založené před mnoha desítkami let, budou moci přesunout na AO3, a jejich sbírky tak zůstanou zachovány pro všechny současné i budoucí fanoušky. Otevřené dveře také pomohly fanouškům darovat své tištěné archivy, nashromážděné v průběhu desítek let, do speciálních sbírek Univerzity v Iowě.

  Bez OTW by vedoucí časopis fanouškovských studií nebyl vydavatelsky nezávislý, komunitně posuzovaný (peer-reviewed), volně přístupný online žurnál. Transformative Works and Cultures - TWC (Transformativní tvorba a kultura) je inovativní místo, kde komunitou posuzované vědecké články stojí po boku fanouškovských esejí, a kde je s fandomy, fanoušky a jejich tvorbou zacházeno jako s rovnocenně hodnými diskuze. TWC také poskytuje prostor odborníkům z fanouškovských řad, kteří zde mohou zveřejňovat články o fandomech a transformativní tvorbě; TWC také bojuje za to, aby nebyli vyřazováni z mainstreamové debaty o “kultuře remixu” (sdružení, které podporuje kombinování a přetváření existující tvorby).

  Stučně řečeno, bez OTW by fandomy a fanoušci neměli žádné vlastní zázemí - právní, odborné, online či offline. OTW byla založena s myšlenkou, že fandom a fanouškovská tvorba je legitimní - a že nejlépe se o její ochranu a podporu postarají samotní fanoušci. Nyní, o osm let později, by tato myšlenka nemohla být pravdivější.

  Co tedy chrání náš vesmír před touto ponurou alternativou, kde OTW neexistuje? Je to právě podpora našich dárců a členů.

  Podpořte práci OTW a přispějte!

  – Andrea Horbinski, Představenstvo OTW

  Tento příspěvek přeložili dobrovolníci OTW. Chcete-li se o naší práci dozvědět více, navštivte stránku Překlady na transformativeworks.org.

 • Il mondo senza OTW

  Опубликовал(а) Annachiara Traverso в пятницу, 9 октября 2015 - 3:46pm
  Тип новости:

  Temi diversi per persone diverse

  OTW (Organizzazione per i Lavori Trasformativi) non potrebbe esistere in un mondo senza i suoi membri e i donatori, il cui supporto rende possibile il suo lavoro. E se OTW non esistesse, il progetto che è stato portato avanti per gli scorsi 8 anni non darebbe supporto ai fan, ai fanwork ed ai fandom, ora ed in futuro.

  Supporta ora OTW!

  Senza OTW, innanzitutto, non ci sarebbe Archive of Our Own - AO3 (Un Archivio Tutto Per Noi). AO3 è uno dei due più grandi archivi per fanwork del web ed è il solo il cui unico vincolo per i fanwork sia che non violino la legge statunitense. AO3 è l’unico archivio per fanwork con un Team Legale specializzato nel proteggere i nostri fanwork contro le richieste di rimozione, perché OTW ha voluto rendere ben chiaro che crede che i fanwork siano lavori trasformativi, e che i lavori trasformativi siano perfettamente legali.

  Senza OTW, il Team Legale che risponde alle richieste di rimozione su Archive non avrebbe potuto essere riunito e non avrebbero potuto aver luogo tutti gli altri interventi legali che sono stati effettuati. Il Team Legale di OTW ha fatto richiesta di esenzione dal DMCA (Digital Millennium Copyright Act) presso l’Ufficio per il Copyright degli Stati Uniti per le pratiche di vidding. Ha portato avanti progetti con organizzazioni il cui impegno per la difesa dei diritti degli utenti coincide con quello di OTW e sostiene riforme del copyright in tutto il mondo. Ha aiutato le persone che hanno testimoniato a favore di fandom e fanwork al Congresso degli Stati Uniti - e tutto questo solo quest’anno!

  Senza OTW, dozzine di archivi di fandom a rischio sarebbero svaniti nell’oblio, accessibili solo da chi conosce Wayback Machine, e solo se vi sono stati inseriti. Grazie al comitato OTW Open Doors (Porte Aperte), gli archivi a rischio dai primi tempi di internet a oggi hanno potuto spostarsi su AO3, dove i lavori ospitati saranno preservati per i futuri fans. Porte Aperte ha anche assistito molti fan donando decenni di archivi in formato cartaceo alle collezioni speciali dell’Università dello Iowa.

  Senza OTW, la più importante rivista sulla cultura dei fan non sarebbe una pubblicazione online autonoma, in peer-review e ad accesso libero. Transformative Works and Culture - TWC (Culture e Lavori Trasformativi) è uno spazio innovativo nel quale gli articoli accademici in peer-review si trovano al fianco delle produzioni dei fan, e nel quale fandom, fan e fanwork sono trattati come degni di discussione. Ugualmente importante, TWC ha fornito agli studiosi della cultura dei fan un luogo dove hanno la possibilità di raccontare le storie dei lavori trasformativi dei fandom, combattendo contro la loro cancellazione dalla narrativa di tendenza sulla “cultura del remix”.

  Senza OTW, per farla breve, i fandom e i fan non avrebbero una piattaforma dedicata con spazi online, legali, accademici e offline. OTW è stato fondato credendo che i fandom ed i fanwork siano legittimi e che il modo migliore per assicurarne la protezione ed il supporto sia farlo noi stessi. Dopo otto anni, è più vero che mai.

  Cosa impedisce al nostro universo di trasformarsi in questa oscura linea temporale nella quale OTW non esiste? Il supporto dei nostri donatori e membri.

  Supporta il lavoro di OTW e dona oggi!

  – Andrea Horbinski, Consiglio di Direzione di OTW

  Questo post è stato tradotto dai traduttori volontari di OTW. Per saperne di più sul nostro lavoro, visita la pagina di Traduzione su transformativeworks.org.

 • En värld utan OTW

  Опубликовал(а) Ridicully в пятницу, 9 октября 2015 - 3:46pm
  Тип новости:

  Fandom-smaken är som baken

  OTW (Organisationen för Transformativa Verk) skulle inte kunna existera i en värld utan de medlemmar och givare vars stöd gör organisationens arbete möjligt. Och om OTW inte funnits, så skulle de projekt organisationen genomfört under de senaste åtta åren inte kunnat stödja fans, verk av fans och fandom vare sig nu eller i framtiden.

  Stöd OTW nu!

  Utan OTW skulle det först och främst inte finnas något Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv – AO3). AO3 är ett av de två största webbarkiven för verk av fans, och det är det enda som har som enda begränsning för verken att de inte bryter mot amerikansk lag. AO3 är det enda arkivet för verk av fans som har ett engagerat juridiskt team som uppbackning för att skydda verken mot begäran om nedtagning, för OTW har gjort klart att organisationen anser att verk av fans är transformativa verk och transformativa verk är fullständigt lagliga.

  Utan OTW skulle det juridiska teamet som besvarar begäran om nedtagning på AO3 inte ha satts ihop och allt annat juridiskt rådgivningsarbete som görs skulle aldrig ha blivit gjort. OTWs juridiska team har ansökt om undantag från DMCA för fanvideor hos USAs upphovsrättsbyrå.
  De har tagit initiativet till samarbete med andra organisationer vars intressen överlappar med OTWs för att försvara användarrättigheter och kämpar för upphovsrättsreformer världen över. De har till och med hjälpt människor att vittna om fandom och verk av fans inför USAs kongress - och allt detta är vad de har åstadkommit bara i år!

  Utan OTW skulle dussintals fandom-arkiv i riskzonen ha fallit i glömska och blivit offer för länkdöden, endast tillgängliga för dem som känner till Wayback Machine, om nu dessa sajter ens kommit med där. Tack vare OTW-kommittén Open Doors (Öppna Dörrar) har fan-arkiv från internets barndom och senare kunnat flytta till AO3, där verken de innehöll bevaras för framtida fans. Open Doors har också hjälpt många fans med att donera decennier av tryckt arkivmaterial till specialsamlingarna vid University of Iowa.

  Utan OTW skulle den ledande tidskriften för fanstudier inte vara en redaktionellt oberoende, fritt tillgänglig kollegialt granskad onlinetidning. Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa Verk och Kulturer ) är en innovativ arena där kollegialt granskade akademiska artiklar står sida vid sida med essäer av fans och i vilka fandom, fans och verk av fans behandlas som ämnen värda att diskutera. Lika viktigt är att TWC har erbjudit en arena där fan-forskare har kunnat föra vidare berättelserna om fandoms för transformativa verk och kämpa emot att de utraderas från mainstreamade berättelser om en "remix-kultur".

  Kort sagt, utan OTW skulle fandom och fans inte ha någon dedikerad plattform online, juridiskt, akademiskt och offline. OTW grundades i övertygelsen att fandom och verk av fans är lagliga och att det bästa sättet att se till att de får skydd och stöd är att göra det arbetet själva. Åtta år senare är det mer aktuellt än någonsin.

  Vad är det då som skyddar vårt nuvarande universum från att förbytas i den mörka tid där OTW inte existerar? Det är stödet från våra givare och medlemmar.

  Stöd OTWs arbete och ge en gåva idag!

  – Andrea Horbinski, OTWs styrelse

  Denna nyhetspost översattes av OTW’s översättarvolontärer. För att lära dig mer om vårt arbete, besök sidan för Översättning på transformativeworks.org.

 • Le Monde Sans l’OTW

  Опубликовал(а) Oriontsuki в пятницу, 9 октября 2015 - 3:45pm
  Тип новости:

  Tous les Tropes Sont dans la Nature

  Dans un monde dépourvu des membres et des donateur-trice-s qui soutiennent son travail, l’OTW (Organisation pour les Œuvres Transformatives) ne pourrait pas exister. Et si l’OTW n’existait pas, alors les projets qu’elle développe depuis huit ans ne seraient pas là pour les fans, les œuvres de fans, et les fandoms, ni aujourd’hui, ni demain.

  Soutenez l’OTW dès maintenant !

  Tout d’abord, sans l’OTW, il n’y aurait pas d’Archive of Our Own – AO3 (Notre Propre Archive). AO3 est l’une des deux archives d’œuvres de fans les plus importantes sur le web. C’est aussi la seule archive qui accepte absolument toutes les œuvres de fans, tant qu’elles ne violent pas les lois des États-Unis. AO3 est la seule archive d’œuvres de fans dotée d’une équipe juridique pour la soutenir et pour protéger son contenu des demandes de retrait. En effet, l’OTW adhère fermement à l’idée selon laquelle les œuvres de fans sont transformatives, et donc parfaitement légales.

  Sans l’OTW, l’équipe juridique, qui répond aux demandes de retrait d’œuvres de fans sur l’Archive, n’aurait jamais été formée. Tout le reste de son travail de soutien juridique n’aurait jamais vu le jour non plus. Le Comité Juridique de l’OTW a plaidé auprès de l’Office du Copyright américain pour que les fanvidéos obtiennent une exemption au DMCA (NdT : loi américaine sur le droit d’auteur-e). Il a initié un mouvement unificateur avec des organisations aux préoccupations similaires à celles de l’OTW, qui défendent les droits des utilisateur-trice-s et réclament une réforme du droit d’auteur-e partout dans le monde. Il a même aidé des personnes à témoigner à propos du fandom et des œuvres de fans devant le Congrès américain. Et tout ça, c’est uniquement ce que le Comité a accompli cette année !

  Sans l’OTW, des dizaines d’archives en situation précaire auraient sombré dans l’oubli à cause de leurs liens obsolètes, accessibles uniquement à ceux et celles qui connaissent la Wayback Machine (et encore, seulement à condition que ces sites y soient inclus). Grâce au Comité Open Doors (Portes Ouvertes) de l’OTW, les archives de fans en danger datant des débuts d’internet ont pu être déplacées vers AO3, où leurs œuvres seront préservées pour les futur-e-s fans. Portes Ouvertes a également aidé de nombreux-euses fans à faire don de leurs archives “papier”, accumulées au fil des décennies, au département des collections spéciales de l’Université de l’Iowa.

  Sans l’OTW, la principale revue académique d’études sur la fanculture ne serait pas ce qu’elle est : un journal indépendant, révisé par des pair-e-s, et accessible à tous/toutes sur internet. Transformative Works and Cultures – TWC (Œuvres et Cultures Transformatives) est un espace novateur au sein duquel des articles académiques révisés par des pair-e-s cohabitent avec des essais écrits par des fans. TWC considère que le fandom, les fans et les œuvres de fans sont des sujets dignes d’intérêt. Enfin, et c’est tout aussi important, TWC a créé un endroit où les fans érudit-e-s peuvent raconter les histoires de fandoms d’œuvres transformatives ; une façon de résister à leur effacement des conceptions traditionnelles de la “culture du remix”.

  En résumé, sans l’OTW, le fandom et les fans ne disposeraient pas de plate-formes dédiées dans les sphères juridique, académique, en ligne et hors-ligne. L’OTW a été fondée avec la conviction que le fandom et les œuvres de fans sont légitimes, et que la meilleure façon d’assurer leur protection et leur soutien est de nous en charger nous-mêmes. Huit ans plus tard, ceci est plus vrai que jamais.

  Qu’est-ce qui empêche notre univers de devenir cette sombre réalité dans laquelle l’OTW n’existerait pas ? Le soutien de nos donateur-trice-s et de nos membres.

  Soutenez le travail de l’OTW et faites un don dès aujourd’hui !

  – Andrea Horbinski, Conseil d’Administration de l’OTW

  Ce billet d’actualités a été traduit par les traducteur-trice-s bénévoles de l’OTW. Pour en savoir plus sur notre travail, merci de consulter la page du Comité Traduction sur transformativeworks.org.

 • De Wereld Zonder de OTW

  Опубликовал(а) Priscilla Del Cima в пятницу, 9 октября 2015 - 3:41pm
  Тип новости:

  Verschillende Tropen voor Verschillende Mensen

  In een wereld zonder leden en donoren die de OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) steunen en haar werk mogelijk maken, zou de OTW niet bestaan. En als de OTW niet zou bestaan, zouden de projecten die het de laatste acht jaar heeft verwezenlijkt de fans, de fanwerken en het fandom niet kunnen steunen, nu of in de toekomst.

  Steun de OTW nu!

  Zonder de OTW zou er, eerst en vooral, geen Archive of Our Own – AO3 (Ons Eigen Archief) zijn. De AO3 is één van de twee grootste fanwerkarchieven op het internet, en het is het enige waar de enige beperking van fanwerken is dat ze de Amerikaanse wet niet overtreden. De AO3 is het enige fanwerk archief met een toegewijd juridisch team als steun om de fanwerken te beschermen tegen verwijderingsverzoeken, omdat de OTW duidelijk heeft gemaakt dat het gelooft dat fanwerken transformatieve werken zijn, en transformatieve werken zijn volledig legaal.

  Zonder de OTW, zou het juridisch team dat antwoord op verwijderingsverzoeken op het Archief nooit samengebracht zijn, en al het andere legale bijstandswerk dat het heeft verricht zou nooit gebeurd zijn. Het Juridisch team van de OTW heeft aanvraag gedaan voor DCMA uitzonderingen voor vidding praktijken bij de US Copyright dienst. Ze zijn de voortrekkers van samenwerking met verschillende organisaties wiens interesses overlappen met die van de OTW om de rechten van de gebruikers te verdedigen en om de copyright reformatie te pleiten in de hele wereld. Ze hebben zelfs mensen helpen getuigen over fandom en fanwerken voor het U.S. Congress - en dit alles was enkel maar wat ze in het afgelopen jaar hebben verwezenlijkt!

  Zonder de OTW, zouden een heel aantal kwetsbare fandomarchieven in de vergetelheid geraakt zijn door link rot, enkel toegankelijk voor mensen die de Wayback Machine kennen, als die sites er ooit in opgenomen zijn. Met dank aan de OTW’s Open Doors (Open Deuren) Commissie, konden kwetsbare fanarchieven van het prille begin van het internet en later naar de AO3, waar werken die zij hosten zullen worden bewaard voor toekomstige fans. Open Deuren heeft ook vele fans geholpen door decennia van printarchieven te doneren aan de universiteit van Iowa’s speciale collecties.

  Zonder de OTW, zou het toonaangevende tijdschrift van fanstudies niet een editoriaal onafhankelijk, peer-reviewed, online open toegankelijk tijdschrift zijn. Transformative Works and Cultures - TWC (Transformatieve Werken en Culturen) is een innovatieve ruimte waarbinnen peer-reviewed academische artikels naast essays van fans staan, en waarin fandom en fanwerken worden behandeld als waardig voor discussie. Even belangrijk, TWC heeft een ruimte voorzien waar fangeleerden de mogelijkheid hebben gekregen om het verhaal van de transformatieve werken fandoms voort te vertellen; zo bieden ze weerstand tegen hun schrapping van mainstream verhalen over “remix cultuur.”

  Zonder de OTW, in het kort, zouden fandoms en fans geen toegewijd platform hebben in online, juridische, academische en offline ruimtes. De OTW is gesticht met het geloof dat fandom en fanwerken legitiem zijn, en dat de beste manier om te verzekeren dat ze beschermd en gesteund worden was door het werk zelf te doen. Acht jaar later, is dit werkelijker dan ooit.

  Wat beschermt onze huidige wereld tegen een verandering naar deze donkere tijdlijn waarin de OTW niet bestaat? De steun van onze donoren en leden.

  Steun het werk van de OTW en doneer vandaag!

  – Andrea Horbinski, OTW Raad van Bestuur

  Deze nieuws post was vertaald door de vertaalvrijwilligers van de OTW. Om meer te leren over ons werk, bezoekde Vertalingspagina op transformativeworks.org.

 • Mikä on jäsentenhankintakampanja?

  Опубликовал(а) Oriontsuki в четверг, 8 октября 2015 - 4:21pm
  Тип новости:

  Trooppinsa kullakin

  Tekijän huomautus: Olet ehkä kuullut, että OTW:llä (Transformatiivisten teosten järjestö) on tällä hetkellä meneillään jäsentenhankintakampanja. Haluamme kaikkien tietävän, mistä oikein on kyse, joten jos olet utelias, olet tullut oikeaan paikkaan. Mitä tahansa kysymyksiä sinulla onkin kampanjasta, olemme täällä vastataksemme niihin. Iloista lukemista!

  Mitä jäsentenhankintakampanja ON:

  • kaksi kertaa vuodessa tapahtuva, viikon mittainen varainkeruutapahtuma, jossa kerätään varoja OTW:lle
  • tapa rohkaista ihmisiä liittymään OTW:n jäseniksi
  • se aika, jolloin OTW kerää noin 85% tuloistaan. (Loput 15% tulevat lahjoituksista vuoden muina aikoina.)

  Se aika, jolloin OTW kerää noin 85% tuloistaan. (Loput 15% tulevat lahjoituksista vuoden muina aikoina.)

  • syy siihen, että OTW kykenee jatkamaan projekteja kuten Archive of Our Own – AO3 (Oma arkisto), Fanlore, Open Doors (Avoimet ovet), ja Legal Advocacy (Fanien oikeuksien ajaminen)
  • syy siihen, että nämä projektit voivat auttaa faneja ympäri maailman

  Mitä jäsentenhankintakampanja EI ole:

  • ilkeä suunnitelma vallata maailma yksi lahjoitus kerrallaan
  • tapa kerätä rahaa yksittäisille ihmisille. OTW on voittoa tavoittelematon järjestö, ja jokainen maksamasi sentti menee kokonaisuudessaan toiminnan tukemiseen. OTW ei maksa palkkaa vapaaehtoisilleen, toimihenkilöilleen tai johtokuntansa jäsenille.

  Mitä kaikkea tarvitaan jäsentenhankintakampanjaan:

  • OTW:n Kehitys & jäsenyys, Käännös, ja Viestintä -toimikunnat (ne ihmiset, jotka kirjoittavat, kääntävät ja julkaisevat nämä tekstit ja vastaavat viesteihinne lahjoituksista ja kiitoslahjoista)
  • sanan levittäminen (tekstit ja grafiikat joita näette, sähköpostit joita teille lähetetään, ja sosiaalisessa mediassa jakamamme jutut)
  • kiitoslahjat (lahjat, joita voit saada lahjoittamalla)
  • teema. (Tämän kampanjan teema on "Trooppinsa kullakin".)
  • sinä!

  Mikään tästä ei olisi mahdollista ilman teidän tukeanne. Auta meitä saavuttamaan 175,000 Yhdysvaltain dollarin tavoitteemme lahjoittamalla tänään!

  Tämän uutispostauksen käänsivät OTW:n vapaaehtoiset kääntäjät. Jos haluat lukea lisää työstämme, käy tutustumassa Käännös-toimikunnan osioon transformativeworks.org-sivustolla.

 • Hvad er en kampagne?

  Опубликовал(а) Meep в четверг, 8 октября 2015 - 4:13pm
  Тип новости:

  Enhver trope til enhver smag

  Forfatterens note: Du har måske hørt, at OTW (Organisationen for Transformative Værker) er i gang med en kampagne i denne uge. Vi vil lige sikre os, at alle ved, hvad det hele handler om, så hvis du er nysgerrig, er du kommet til det rette sted. Ligegyldigt hvad dit kampagne-relaterede spørgsmål er, så har vi svaret her. God læsning!

  Hvad en kampagne (også kendt som en donations- eller medlemskabskampagne) ER:

  • en halvårlig, uge-lang begivenhed, der har til formål at indsamle penge til OTW
  • en måde at opmuntre folk til at blive medlem af OTW
  • tidspunktet, hvor OTW generer omkring 85% af sine indtægter. (De resterende 15% kommer fra donationer foretaget i løbet af året.)

  tidspunktet, hvor OTW generer omkring 85% af sine indtægter. (De resterende 15% kommer fra donationer foretaget i løbet af året.)

  • grunden til, at OTW kan blive ved med at arbejde på projekter som Archive of Our Own – AO3 (Vores Eget Arkiv), Fanlore, Open Doors (Åbne Døre) og Legal Advocacy (Juridisk Rådgivning)
  • grunden til, at disse projekter fortsat kan hjælpe fans over hele verden

  Hvad en kampagne IKKE er:

  • en ond plan om at overtage verden, én donation ad gangen
  • en måde at tjene penge til enkeltpersoner. OTW er faktisk en nonprofit organisation, og hver eneste øre, du donerer, går direkte til driften. OTW betaler hverken staben, de frivillige eller bestyrelsen.

  Delene, der tilsammen skaber en kampagne:

  • OTW’s Udvikling & Medlemskabs-, Oversættelses- og Kommunikationskomité (personerne, der skriver, oversætter og udgiver disse indlæg og dem, der svarer på dine e-mails om donationer og premium donationer)
  • udbredelse af budskabet (de indlæg og grafikker, du ser, de e-mails, du får, og det, vi deler på de sociale medier)
  • premium donationer (de takkegaver, du kan få for at donere)
  • et tema. (Denne kampagnes tema er "Enhver trope til enhver smag".)
  • dig!

  Intet af dette ville være muligt uden din støtte. Hjælp os med at nå vores mål på 175.000 USD ved at donere i dag!
  Dette nyhedsindlæg blev oversat af OTW's frivillige oversættere. Vil du vide mere om vores arbejde, kan du besøge Oversættelsessiden på transformativeworks.org.

Pages

Subscribe to Событие